[] Program Hakkında
Bölümün amacı, sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalar ile bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.  Bu program, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik ve gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.
Bu program çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirir ve eğitim süresi 4 yıldır. Programdan mezun olan öğrenciler "Sağlık Kurumları Yöneticisi" ünvanı almaktadır. Bu unvan ile kurumların personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç – gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işler yaparlar.
Bu bölümden mezun olanlar, Sağlık Kurumları İşletmecileri, kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ihtiyacı, bu alan mezunlarının iş imkanını artırmaktadır.
[] Amaç
Bölümün amacı, sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalar ile bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
[] Hedef
Lisans düzeyinde, evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli öğretim programları düzenlemek, yürütmek ve bölgesel taleplere uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Bu program çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirir ve eğitim süresi 4 yıldır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
2 Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma.
3 Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma.
4 Ulusal ve uluslararası sağlık politikaları, sağlık sisteminin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
5 Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.
6 Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma.
7 Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma.
8 Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olma.
9 Sağlık yönetimi alanının toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma ve etik ilkelerine uygun davranışı kazandırma
10 Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olma.
11 11. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.
12 12. Sağlığı geliştirme programlarının temel becerilerini kazandırma ve toplumda yaygınlaşmasını sağlama
13 Hizmet kalitesini geliştirme bağlamında hasta şikâyetleri ve hasta memnuniyeti süreçlerini geliştirebilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu bölümden mezun olanlar, Sağlık Kurumları İşletmecileri, kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ihtiyacı, bu alan mezunlarının iş imkanını artırmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarı ile tamamlayanlar, Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
[] Program Yapısı
Sağlık Yönetimi lisans programı, normal ve ikinci öğretim olmak üzere iki bölümde eğitim veren, 4 yıllık bir lisans programıdır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu, seçmeli, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan ve Ek_1 de belirtilen derslerden en az 168 kredilik dersi (144 kredi zorunlu, 24 kredi seçmeli) başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.EnverBOZDEMİR
E-Mail:enverbozdemir@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
EmineORHAN
E-Mail:emineorhan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ
E-Mail:yalcinkaragoz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ
     yalcinkaragoz@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Mehmet Nurullah KURUTKAN
     nurullahkurutkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Nurullah KURUTKAN
     nurullahkurutkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Enver BOZDEMİR
     enverbozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ÖCEL
     yusufocel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Oğuz KARA
     oguzkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞAHİN
     dileksahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Fuat YALMAN
     fuatyalman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Ali GÜVEN
     aliguven@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Melek TERZİ ÖZMEN
     melekterzi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Tuğba Emine BEYHAN
     tugbabeyhan

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ahmet DOLMACI
     ahmetdolmaci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Damla TANRIVERDİ
     damlatanriverdi@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Ar. Gör. Dr. Ali GÜVEN
     aliguven@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. NAZİFE BAHAR ÖZDERE