Genel Kayıt Koşulları

Türk Öğrenciler İçin
Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. Öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye ilk kayıt için her yıl; kayıt tarihi, kayıt yerleri ve istenilen belgeler, birimlere göre Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
 
Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kesin kaydı yapılmaz, kaydı yapılmış olanların kayıtları silinir. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. 
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Tam Zamanlı Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından istenen yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları birimlerin teklifleri doğrultusunda Üniversitemiz Senato’sunda kesinleştirilir.  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/dosya/dokuman/yabanci_elkitabi.pdf
adresinde ayrıntılı bilgiler yayımlanır. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurular kabul edilir. Üniversitemiz “Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi” uyarınca değerlendirmeler yapılarak kazanan öğrenciler ilan edilir ve tebligatları yapılır. Akademik takvimde belirlenen süreler içinde kazanan öğrencilerin kesin kayıtları gerçekleştirilir.

Başvuracak Adaylar:
a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, başvuruları kabul edilir.
 
b) Adaylardan;
1) TC uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanları, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların,
2) 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
3) TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,
4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların, başvuruları kabul edilmez.
Başvurunun şekli:
Başvurular, başvuru yapılacak birime akademik takvimde belirlenen tarih aralıklarında şahsen veya postayla yapılır.


Başvurularda istenecek belgeler:
Adaylardan başvurularında aşağıda belirtilen belgeler istenir.
a) Yurtdışı Öğrenci Basvuru Formu,
b) Başvurulan bölüm ve/veya programa ithafen yazılacak dilekçe,
c) Lise veya dengi diplomanın onaylı örneği,
d)Aşağıda belirtilen sınavlardan ve/veya belgelerden herhangi birinden belirtilen en az puan/yeterlikleri gösterir onaylı resmi belge örneği.
 
Değerlendirme:
1)Başvurular Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği kurullar tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm ve programlara yapılan
başvurular söz konusu bölüm ya da programın ölçütleri kapsamında ilgili kurullarca değerlendirilir.
2) Başvuruda belirtilen şartları yerine getirmek kesin yerleştirmeyi gerektirmez. Eksik belgeli
ve/veya belirtilen standartları taşımayan başvurular dikkate alınmaz.

Kesin Kayıt için gerekli belgeler:
a) Pasaport’un kimlik bilgileri ve öğrenim meşruhatlı vizenin bulunduğu sayfalarının noter veya konsolusluk onaylı örneği,
b) Lise veya dengi diplomasının TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak denklik belgesinin aslı,
c) Lise not belgesinin (transkript) aslı,
ç) Öğrencinin maddi imkanlarının yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin
etmek amacıyla Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği maddi güvence miktarını gösterir belgelerin aslı,
d) TC vergi dairelerinden alınmış vergi kimlik numarası,
e) 4 adet vesikalık fotoğraf ile kesin kayıtlarını şahsen yaptırırlar.
 
Ayrıca Türkçe eğitim-öğretim yapan bölüm ya da programlara kabul edilen yabancı uyruklu
öğrencilerden yukarıda belirtilen belgelere ek olarak menşe ülke TC Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan Türkçe Yeterlik Belgesi onaylı örneği ya da Ankara Üniversitesi TÖMER’den alınan Türkçe başarı belgesinin aslı istenir.
 
Uluslar arası Değişim Öğrencileri İçin
Değişim öğrencilerin kabulü, DÜ ile ortak üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS
ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencilerin uygun görülen derslere kayıtlarını yaptırarak bir ya da iki dönem MÜ’de öğrenim görebilir.
 
Dikey Geçiş Öğrencileri İçin
DÜ’ne Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kesin kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülen; "Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Dikey geçiş kontenjanları ilgili kurul tarafından, ilgili mevzuata göre belirlenir ve Rektörlüğe bildirilir.
 
Üniversiteye dikey geçişle kayıt olan öğrenciler; intibak sınıflarında, bütün derslerden başarılı olup Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 1.80 ise başarılı olarak değerlendirilir ve üçüncü sınıfa devam ederler. Belirtilen şartları sağlayamayan öğrenciler ise başarısız sayılır ve üçüncü sınıftan ders alamazlar. Bu öğrenciler; takip eden yarıyılda sadece zorunlu olarak FF ve FD notları aldıkları dersleri ve AGNO’larını yükseltmek için DD ve DC notları aldıkları dersleri tekrar ederler. İntibak sınıfının üçüncü yarıyılının sonunda, en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla üçüncü sınıfa kaydedilir; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yatay Geçiş Öğrencileri İçin
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan DÜ’ye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt kabulleri, üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılmaktadır. Üniversitemizde sadece ön-lisans programları için  Bahar Yarıyılında yatay geçiş yapılabilmektedir. Lisans bölümleri için öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir. Ara dönem olan bahar yarıyılında geçiş yapılamaz.

Özel Öğrenciler İçin
Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında sunulan derslere, başka bir üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, her iki yükseköğretim kurumunun Senato kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, DÜ Akademik Takviminde belirtilen  tarihlerde özel öğrencilik başvurusunda bulunabilirler.

· Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
· Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden, derece programına kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumunca uygun görülenler kredi olarak transfer edilebilirler.
· Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön-lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayarak başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edilebilir.
· Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.
 

Yan Dal Programı Öğrencileri İçin
Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerin istekleri halinde, kendi lisans programlarına ek olarak başka bir programdan ders almalarına yan dal programı denir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı değildir.
 
 Yan dal programı uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.
 
Çift Ana Dal Programı Öğrencileri İçin
Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami öğrenim süresini kullanmak üzere, kayıtlı oldukları lisans programından başka bir programa ikinci dal olarak devam edip, başarmaları halinde ikinci bir lisans diploması alabilir.
 
Çift ana dal programı esasları Senato tarafından belirlenir.