Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Klasik Hadis Metinleri TİB624 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜLEÇ
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜLEÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin klasik hadis kitaplarına vukufiyetini sağlamak. Öğrencileri eski hadis metinlerinin dil ve üslubuna aşina kılmak. Temel hadis kaynakların farkına varmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu derste en eski yazılı hadis eserlerinden itibaren hicri 5. asra kadar yazılmış olan rivayet türü eserlerden örnek metinler okunur. Metinlerin dil, üslup, anlam, yorum gibi değişik açılardan ele alınması gerçekleştirilir. Bazı metinler öğrencilerle tartışılır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Klasik erken dönem hadis kaynaklarına dair literatürü tanır.
- Seçilmiş metinleri şekil, üslup ve içerik açısından analiz eder.
- Metinlerde geçen kavram ve terimleri kavrar.
- Sened-metin ilişkisini analiz eder.
- Hadisin klasik ve güncel yorumlarının sentezini yapar.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İhlasla İlgili Hadisler
2. Hafta Tevbe İlgili Hadisler
3. Hafta Sabır İlgili Hadisler
4. Hafta Doğruluk İlgili Hadisler
5. Hafta Tefekkürle İlgili Hadisler
6. Hafta Her İşte Orta Yolu İzlemekle İlgili Hadisler
7. Hafta İnfakla İlgili Hadisler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İyiliği Emredip Kötülüklerden Sakındırma İle İlgili Hadisler
10. Hafta Kanaatle İlgili Hadisler
11. Hafta Cömertlikle İlgili Hadisler
12. Hafta Tevazu İle İlgili Hadisler
13. Hafta Adaletle İlgili Hadisler
14. Hafta Takva İle İlgili Hadisler
Kaynaklar
Abdurrezzak, el-Musannef, (thk. Habiburrahman el-A’zamî), I-XI, el-Mektebu’l-İslamî, II. Baskı, 1403/1983 Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn, Sunenu’l-kübrâ, thk. Muhammed Abdulkâdir Ata, I-X, Mektebetu dâri’l-bâz, Mekke 1414/1994 Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil, el-Câmiu’s-sahîh, I-VIII, Çağrı Yay. İstanbul 1992; Dârekutnî, Ali b. Ömer, Sunen, I-IV, thk. es-Seyyid Abdullah Hâşim, Dâru’l-ma’rife, Beyrut 1386/1966 Ebû Dâvûd, Suleyman b. Eş’as es-Sicistânî, es-Sunen, I-IV, Çağrı yay. İstanbul, 1992 İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed (235/849), el-Musannef fî’l-ahâdîsi ve’l-âsâr, thk. Kemal Yusuf el-Hût, I-VII, Mektebetu’r-ruşd, Riyad 1409 İbn Hanbel, Ahmed, Musned, I-VI, Kahire, trs. Muslim, Ebû Huseyn b. Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîhu Muslim, I-III, Çağrı Yay. İstanbul 1992 Nesaî, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şuayb, Sunen, I-VIII, Çağrı Yay. İstanbul 1992.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY6 5 5 5 5 5 5 -
PY8 5 5 5 5 5 5 -
PY10 5 5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5