Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadis Usulü Metinleri TİB621 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜLEÇ
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜLEÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam düşüncesinde ayrıcalıklı bir yere sahip hadis ilminin gerek kavramsal gerekse yöntemsel açıdan oluşum ve gelişim seyrini kavramak.
Dersin İçeriği Hadis ilmi içerisinde geliştirilmiş olan ve hem hadisin naklinde, hem de hadisin sahih ve sakim olanını ayırmada kullanılan klasik yöntem ve terimler.
Ders Öğrenme Kazanımları - Klasik hadis usulüne dair literatürü tanır.
- Hadis metodolojisinin temel meselelerini kavrar.
- Hadisin sözlü ve yazılı rivayetini sebeplerini ve sonuçları ile birlikte açıklar.
- Hadis ilminin oluşum ve gelişim sürecini ve günümüze gelinceye kadarki tarihini anlar.
- Seçilmiş metinleri hadis ilmi açısından değerlendirir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Hadis Usûlünün Tanımı ve Kaynakları
2. Hafta Mütevatir ve Âhad Haber
3. Hafta Meşhûr Hadis, Azîz Hadis, Garîb/Ferd Hadis
4. Hafta Sahih Hadis
5. Hafta Hasen Hadis
6. Hafta Zayıf Hadis
7. Hafta Mevzu/Uydurma Haber
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Zayıf Hadis Çeşitleri (İsnadındaki Kopukluk Sebebiyle)
10. Hafta Zayıf Hadis Çeşitleri (Ravinin Cerhi Sebebiyle)
11. Hafta Zayıf Hadis Çeşitleri (Muhalefetu’s-Sika Sebebiyle)
12. Hafta Hadis Tahammül Yolları ve Edâ Lafızları
13. Hafta Kaynak Açısından Hadis Türleri
14. Hafta Mana ile Rivayet
Kaynaklar
Hadis El Kitabı, Ed. Zişan Türcan, (Ankara, Grafiker Yayınları, 2017) Ahmet Yücel, Hadis Usûlü (İstanbul: İFAV Yay. 2016); İbnu’s-Salâh. Mukaddime, tah. Âişe Abdurrahmân, Kahire: Dâru’l-Ma‘ârif, 1989. Mahmûd et-Tahhân, Teysîru Mustalahi’l-Hadîs (Riyad: Mektebetü’l-Ma‘ârif, 1996) Mehmet Emin Özafşar, Hadis ve Kültür Yazıları (Ankara: Kitabiyat Yayınları, 2005). Muḥammed Accāc el-Hatîb, es-Sunnetu Ḳable’t-Tedvīn (Beyrut: Dāru’l-Fikr, 1980)
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY5 5 5 5 5 5 5 -
PY9 5 5 5 5 5 5 -
PY10 5 5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5