Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Müşkilü’l-Hadis TİB626 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ülkemizde ve yurt dışında hadis merkezli gerçekleşen güncel tartışmalardan ve literatürden öğrencilerin haberdar olmalarının sağlanması ve güncel hadis meselelerinin tespit edilip tartışılması.
Dersin İçeriği Ülkemizde ve yurt dışında hadis merkezli gerçekleşen güncel tartışmalar ve literatür
Ders Öğrenme Kazanımları - İlk dönemden itibaren hadis merkezli gerçekleştirilen tartışmaları kavrayabilme.
- Tartışmalarda kullanılan bilimsel dili kavrayabilme.
- Geçmişte ve günümüzde gerçekleştirilen tartışmaları mukayese edebilme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Hadis ilminin geçmişte problem olarak algılanan alanları.
2. Hafta İhtilâfu’l-hadis ve müşkilü’l-hadis konuları.
3. Hafta İlk dönem hadisçilerinin hadis meseleleri üzerine yaptığı çalışmalar.
4. Hafta Ülkemizde hadis alanında yapılan tartışmalar ve yapılan çalışmalar.
5. Hafta Ülkemizde hadis alanında yapılan tartışmalar ve yapılan çalışmalar.
6. Hafta Batıda tartışılan temel hadis problemleri ve yapılan çalışmalar.
7. Hafta Batıda tartışılan temel hadis problemleri ve yapılan çalışmalar.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Arap dünyasında hadis alanında gerçekleştirilen tartışmalar ve yapılan çalışmalar.
10. Hafta Arap dünyasında hadis alanında gerçekleştirilen tartışmalar ve yapılan çalışmalar.
11. Hafta Güncel hadis meselelerinin diğer alanlarda gerçekleştirilen tartışmalarla ilişkisi.
12. Hafta Güncel hadis meselelerinin diğer alanlarda gerçekleştirilen tartışmalarla ilişkisi.
13. Hafta Hadislerin bilimsel yöntemle tartışılması.
14. Hafta Hadis tartışmalarında klasik kaynaklardan yararlanabilme.
Kaynaklar
1. Buhârî, Ebû ‘Abdillâh Muhammed b. İsmâ‘îl, el-Câmi‘u’s-sahîh, I-VIII, İstanbul 1979 2. Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîhu Müslim, (thk. Muhammed Fu’âd ‘Abdülbâkî), I-V, Kahire 1374/1955. 3. Çakan, İ. Lütfi, Hadis Edebiyatı, İstanbul 1989 4. Polat, Selahattin, Hadis Araştırmaları, İnsan Yay., İstanbul 2003. 5. Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yay., Ankara 2000. 6. Yıldırım, Enbiya, Hadis Problemleri, Beyan Yay., İstanbul 2007. 7. Motzki, Harald, Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri, Hadisevi, İstanbul 2006. 8. Motzki, Harald, İsnad ve Metin Bağlamında Hadis Tarihlendirme Metotları, İz Yay., İstanbul 2011.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5