Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Klasik Kelam Metinleri TİB642 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif AYTEKİN
Dersi Verenler Prof. Dr. Arif AYTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klasik Kelam Metinlerin isimlerini, yazarları, yazıldığı dönem, eserlerin yöntemi, içeriği, hangi ekole ait olduğunu ve ekollerin görüşlerini karşılaştırmalı olarak öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Klasik Kelam Metinleri, yazarları, yazıldığı dönem, eserlerin yöntemi, içeriği, hangi ekole ait olduğu ve ekollerin görüşleri
Ders Öğrenme Kazanımları - İlk dönem kelam ilminin ortaya çıkış sürecini öğrenir
- İlk dönem kelam alimleri, eserleri ve görüşlerini öğrenir
- İlk dönem kelam eserlerinin özellikerini ve yöntemini öğrenir
- Klasik kelamın günümüz kelam ilmi ile karşılaştırmasını öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İmam-ı Azâm'ın beş eseri ve içerikleri
2. Hafta Şafi'inin Fıkh-ı Ekberi ve akaide dair görüşleri
3. Hafta İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel'in akaide dair yaklaşımları ve görüşleri
4. Hafta Tahavi'nin eserleri ve görüşleri
5. Hafta Ahmed b. Hanbel ve Selefilik, selefi eserler ve görüşleri
6. Hafta Eş'ari eserleri, görüşleri ve yöntemi
7. Hafta Maturidi eserleri, görüşleri ve yöntemi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Mu'tezili alimler eserleri ve görüşleri
10. Hafta İlk dönem önemli Eş'ari alimler, eserleri ve görüşleri
11. Hafta İlk dönem Maturidi alimler, eserleri ve görüşleri
12. Hafta Mütekaddimun Kelam alimleri, eserleri ve özellikleri
13. Hafta Mutekaddimun Maturidi kelam alimleri, yöntemleri ve günümüz kelamı
14. Hafta İlk dönem ile günümüz kelam eserlerini ve görüşlerini karşılaştırma
Kaynaklar
Ebu Hanife, “İmam Azam’ın Beş Eseri”, Çev. Mustafa Öz, İst. Kalem Yay. İsmail Hakkı İzmirli, “Yeni İlmi Kelâm”, İst. Ankara 1981; Kâdı Abdulcebbâr, “Şerhu Usûli’l-Hamse”, Kahire 1988; Ebû Mansur Maturîdi, “Kitabu’t-Tevhîd Tercümesi”, çev. Bekir Topaloğlu, TDV Yay. 2002 Ank. En-Nesefî, “Tabsiretu’l-Edille fî Usûlid’-Dîn”, Thk. Hüeyin Atay,-Ş.Ali Düzgün, DİB Yay. Ank. 2003; Şehristani, “El Milel ve’n-Nihal”, Kahire ty.; İrfan Abdulhamit, “İtikadi İslam Mezhepleri”, İst. 1983; M.M. Şerif, “İslam Düşüncesi Tarihi”, İst. 1990-91, Sönmez Kutlu, “İmam Maturidi ve Maturidilik”, Ankara 2004; Saim Kılavuz, “Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş”, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014; Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak, “Kelam Tarih,Ekoller, Problemler”, Tekin Yay. 7. Baskı Konya 2012; Abdulkahir Bağdadî, “Usûlu’d-Dîn”, İst. 1928; S.Şerif Cürcânî, “Ta’rifât”, İst. 1265; S.Şerif Cürcânî, “Şerhu’l-Mevâkıf,” Kahire 1325; Süleyman Uludağ, “İslam Düşüncesinin Yapısı” (Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe), İstanbul 1985; S. En-Neşşar, “İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu”, İstanbul 1999; Furat Akdemir, Dinin Kaynağı Sorunu, Araştırma Yasyınları Ankara 2019İ Furat Akdemir, Vahyin Allah Tasavvuru, Araştırma Yayınları Ankara 2019; Furat Akdemir, fetanet Sıfatı Bağlamında Hz. Muhammedin Örnekliği Meselesi, İlahiyat Yayınları Ankara 2018.Recep Ardoğan; Günümüz Kelam Problemleri, Editör; Klm Yayınları, İstanbul 2018 Din felsefesi / Mehmet S. Aydın. -- 2. bs. -- İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990. Cağfer Karadaş; İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, , İstanbul, 2019,Beyan yay. Metin Özdemir, İslam düşüncesinde kötülük problemi / -- İstanbul: Furkan Yayınları, 2001. Numan Abdurrazzak Samarrai; Geçmişte ve Günümüzde Tekfir Meselesi. /; çev. Orhan Aktepe. -- İstanbul: Vahdet Kitap Kulübü, 1990.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 5 -
PY5 5 5 5 5 5 -
PY8 5 5 5 5 5 -
PY9 5 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5