Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İlk Dönem İslam Mezhepleri TİB641 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlk dönem İslam Mezheplerinin ortaya çıkış nedenleri, temel kaynakları ve görüşlerini öğretmeyi amaçlar
Dersin İçeriği İlk dönem İslam Mezheplerinin ortaya çıkış nedenleri, temel kaynaklar, ekoller, görüşleri ve savunucuları
Ders Öğrenme Kazanımları - İlk dönem İtikadi İslam Mezheplerinin ortaya çıkış sürecinde siyasi olayların etkisini öğrenir.
- İlk dönem İslam Mezhepleri, görüşleri ve temel kaynaklarını öğrenir
- İlk dönem İslam Mezheplerinin temel kavramları, eserleri ve savunucularını öğrenir
- İlk dönem İslam Mezheplerinin günümüzdeki konumunu öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İlk dönem İtikadi İslam Mezheplerinin ortaya çıkmasını hazırlayan nedenler
2. Hafta İlk dönem İslam Mezheplerinin temel kaynakları, kavramlar ve müntesipleri
3. Hafta İlk dönem İslam Mezheplerinin yöntemleri, temel kavramlar ve diğer ilimler ile ilişkisi
4. Hafta Haricilik ve ortaya çıkış nedenleri
5. Hafta Harici gruplar, görüşleri ve ayrışma süreci
6. Hafta Mürcie'nin ortaya çıkışı süreci, siyasi ve sosyal olayların çıkışında etkisi
7. Hafta Mürcienin temel görüşlerinin savunucuları ve siyaset ile ilişkileri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Mu'tezile'nin ortaya çıkış nedenleri, savunucuları ve temel kaynakları
10. Hafta Mu'tezilenin beş esası, dini ve siyasi temelleri
11. Hafta Şianın ortaya çıkış sürecini hazırlayan siyasi ve sosyal olaylar
12. Hafta Şia'nın farklılışma süreci, temel görüşleri ve kaynakları
13. Hafta Şii fırkalar, ayrışma süreci ve farklılıklar
14. Hafta İlk dönem İslam Mezheplerinin günümüze yansımaları
Kaynaklar
Ebu Hanife, “İmam Azam’ın Beş Eseri”, Çev. Mustafa Öz, İst. Kalem Yay. İsmail Hakkı İzmirli, “Yeni İlmi Kelâm”, İst. Ankara 1981; Kâdı Abdulcebbâr, “Şerhu Usûli’l-Hamse”, Kahire 1988; Ebû Mansur Maturîdi, “Kitabu’t-Tevhîd Tercümesi”, çev. Bekir Topaloğlu, TDV Yay. 2002 Ank. En-Nesefî, “Tabsiretu’l-Edille fî Usûlid’-Dîn”, Thk. Hüeyin Atay,-Ş.Ali Düzgün, DİB Yay. Ank. 2003; Şehristani, “El Milel ve’n-Nihal”, Kahire ty.; İrfan Abdulhamit, “İtikadi İslam Mezhepleri”, İst. 1983; M.M. Şerif, “İslam Düşüncesi Tarihi”, İst. 1990-91, Sönmez Kutlu, “İmam Maturidi ve Maturidilik”, Ankara 2004; Saim Kılavuz, “Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş”, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014; Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak, “Kelam Tarih,Ekoller, Problemler”, Tekin Yay. 7. Baskı Konya 2012; Abdulkahir Bağdadî, “Usûlu’d-Dîn”, İst. 1928; S.Şerif Cürcânî, “Ta’rifât”, İst. 1265; S.Şerif Cürcânî, “Şerhu’l-Mevâkıf,” Kahire 1325; Süleyman Uludağ, “İslam Düşüncesinin Yapısı” (Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe), İstanbul 1985; S. En-Neşşar, “İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu”, İstanbul 1999; Furat Akdemir, Dinin Kaynağı Sorunu, Araştırma Yasyınları Ankara 2019İ Furat Akdemir, Vahyin Allah Tasavvuru, Araştırma Yayınları Ankara 2019; Furat Akdemir, fetanet Sıfatı Bağlamında Hz. Muhammedin Örnekliği Meselesi, İlahiyat Yayınları Ankara 2018.Recep Ardoğan; Günümüz Kelam Problemleri, Editör; Klm Yayınları, İstanbul 2018 Din felsefesi / Mehmet S. Aydın. -- 2. bs. -- İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990. Cağfer Karadaş; İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, , İstanbul, 2019,Beyan yay. Metin Özdemir, İslam düşüncesinde kötülük problemi / -- İstanbul: Furkan Yayınları, 2001. Numan Abdurrazzak Samarrai; Geçmişte ve Günümüzde Tekfir Meselesi. /; çev. Orhan Aktepe. -- İstanbul: Vahdet Kitap Kulübü, 1990.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5