Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sünni Düşüncenin Gelişimi TİB640 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam Düşünce siteminde Sünni düşüncenin doğuşu, gelişim süreci ve görüşlerini öğretmeyi ve İslam Sünni ekolleri, farklılaşma sürecini ve kaynaklarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği İslam Düşünce siteminde Sünni düşüncenin doğuşu, gelişim süreci ve görüşlerini; Sünni ekoller, farklılaşma süreci ve kaynakları konu eder.
Ders Öğrenme Kazanımları - Sünni düşüncenin ortaya çıkışının siyasi ve sosyal sebeplerini öğrenir
- Sünni düşüncenin temel kaynakları, yöntemi ve görüşlerini öğrenir
- Sünni düşünceyi oluşturan ekolleri ve görüşlerini öğrenir
- Sünni düşüncenin çağdaş yaklaşımlara etkisi ve yöntemsel gelişim sürecini öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sünni düşüncenin ortaya çıkışının siyasi ve sosyal sebepleri
2. Hafta Sünni düşüncenin temel kaynakları, yöntemi ve görüşleri
3. Hafta Selefilik görüşleri, gelişim süreci ve kaynakları
4. Hafta Selefi düşüncenin sünni ekol içindeki konumu ve yöntemi
5. Hafta Eş'arilik gelişim süreci kaynakları ve görüşleri
6. Hafta Eş'ariliğin tarihsel gelişimi ve sünni düşünce içindeki konumu
7. Hafta Maturidilik oluşum süreci, görüşleri ve kaynakları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Maturidi düşüncenin gelişim süreci, yöntemi ve Sünni düşünce içindeki yeri
10. Hafta Sünni düşüncenin tarihsel kırılmaları ve günümüze yansımaları
11. Hafta Sünni düşüncenin günümüzdeki kaynakları ve konumu
12. Hafta Sünni düşüncenin çağdaş yaklaşımlara etkisi ve yöntemsel gelişim süreci
13. Hafta Sünni düşünce ve bilim
14. Hafta Sünni düşünceye yön veren çağdaş yazarlar ve görüşleri
Kaynaklar
Ebu Hanife, “İmam Azam’ın Beş Eseri”, Çev. Mustafa Öz, İst. Kalem Yay. İsmail Hakkı İzmirli, “Yeni İlmi Kelâm”, İst. Ankara 1981; Kâdı Abdulcebbâr, “Şerhu Usûli’l-Hamse”, Kahire 1988; Ebû Mansur Maturîdi, “Kitabu’t-Tevhîd Tercümesi”, çev. Bekir Topaloğlu, TDV Yay. 2002 Ank. En-Nesefî, “Tabsiretu’l-Edille fî Usûlid’-Dîn”, Thk. Hüeyin Atay,-Ş.Ali Düzgün, DİB Yay. Ank. 2003; Şehristani, “El Milel ve’n-Nihal”, Kahire ty.; İrfan Abdulhamit, “İtikadi İslam Mezhepleri”, İst. 1983; M.M. Şerif, “İslam Düşüncesi Tarihi”, İst. 1990-91, Sönmez Kutlu, “İmam Maturidi ve Maturidilik”, Ankara 2004; Saim Kılavuz, “Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş”, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014; Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak, “Kelam Tarih,Ekoller, Problemler”, Tekin Yay. 7. Baskı Konya 2012; Abdulkahir Bağdadî, “Usûlu’d-Dîn”, İst. 1928; S.Şerif Cürcânî, “Ta’rifât”, İst. 1265; S.Şerif Cürcânî, “Şerhu’l-Mevâkıf,” Kahire 1325; Süleyman Uludağ, “İslam Düşüncesinin Yapısı” (Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe), İstanbul 1985; S. En-Neşşar, “İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu”, İstanbul 1999; Furat Akdemir, Dinin Kaynağı Sorunu, Araştırma Yasyınları Ankara 2019İ Furat Akdemir, Vahyin Allah Tasavvuru, Araştırma Yayınları Ankara 2019; Furat Akdemir, fetanet Sıfatı Bağlamında Hz. Muhammedin Örnekliği Meselesi, İlahiyat Yayınları Ankara 2018.Recep Ardoğan; Günümüz Kelam Problemleri, Editör; Klm Yayınları, İstanbul 2018 Din felsefesi / Mehmet S. Aydın. -- 2. bs. -- İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990. Cağfer Karadaş; İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, , İstanbul, 2019,Beyan yay. Metin Özdemir, İslam düşüncesinde kötülük problemi / -- İstanbul: Furkan Yayınları, 2001. Numan Abdurrazzak Samarrai; Geçmişte ve Günümüzde Tekfir Meselesi. /; çev. Orhan Aktepe. -- İstanbul: Vahdet Kitap Kulübü, 1990
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5