Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tasavvuf Terminolojisi II TİB645 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasavvuf terminolojisinin öğrenilmesi ve bu müşretek unsurlar çerçevesinde günümüz Tasavvuf akımlarının ilmin teşekkül dönemine kadar olan bağını anlayabilmek.
Dersin İçeriği Tarîkatların müşterek unsurların; İnsanî, Maddi ve Fiili olmak üzere üç grupta sınıflandırılarak ıstılahların değerlendirilmesi
Ders Öğrenme Kazanımları - Tasavvufun tanım ve hedeflerinden olan nefis ve eğitimi ile ilgili fikir sahibi olma
- Seyr u sülûk sürecinde müridin bulunduğu mevkiler hakkında bilgi sahibi olma
- Müşterek unsurların başında yer alan zikir ve tarîkatlara göre usullerini yorumlayabilme
- Terimlerin diğer İslami bilimler ile ilişkisini öğrenme
- Tasavvufi hal tercümelerinin doğru anlaşılmasında terimlerin önemini kavrar, günümüz mistik düşünceleri doğru analiz eder.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Pîr-Pîr-i Sâni, Şeyh-Halife, Sâlik-Mürid, Silsile, İcazet, Üveysilik
2. Hafta Tarîkatlarda hafî ve cehri zikir
3. Hafta Semâ, Hatm-i Hâcegân, Darb-ı Esma, Zikr-i Kıyam, Zikr-i Erre
4. Hafta Seyr u Sülûk, Nefis ve mertebeleri
5. Hafta Seyr u Sülûk, Nefis ve mertebeleri
6. Hafta Rabıta, Tefekkür-i Mevt
7. Hafta Kaynak tarama
8. Hafta Âsitane, tekke, Hırka, Taç
9. Hafta Halvet, cile, erbain
10. Hafta Nefsan-i Tarîkatlar, Ruhani Tarikatlar
11. Hafta Istılah ile ilgili metin okumaları
12. Hafta Istılah ile ilgili metin okumaları
13. Hafta Istılah ile ilgili metin okumaları
14. Hafta Final
Kaynaklar
Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto Yayınları, 2014 Ankara
Kuşeyrî, A. (1413/1993). er-Risâletü’l-Kuşeyrîyye, (tah.) Maruf Zerrîk – Abdulhamid
Kelâbâzî, E. (1999). Bahru’l-fevâid el-meşhûr bi-maâni’l-ahbâr. (thk.) Muhammed
Serrâc Tûsî, Ebu Nasr (1996). el-Lüma’ fi’t-tasavvuf (trc.) Hasan Kâmil Yılmaz, (İslam Tasavvufu), İstanbul: Altınoluk
Zafer Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 56 56
Ödev 1 2 20 40
Final 1 65 65
Sınıf İçi Etkinlik 2 15 30
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5