Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tasavvuf Terminolojisi I TİB644 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sufîlerin kendi aralarında geliştirdikleri, aynı zamanda telif ettikleri klasikleşen eserlerinde çeşitli şekillerde tasnif ettikleri terimleri kronolojik olarak inceleyip yorumlayabilmek
Dersin İçeriği Tasavvuf kaynaklarında terimlerin tasnif ölçüsü olarak belirlenen makam, hal ve vakt kavramları ve ilgili terimlerin tanıtımı ve incelenmesi
Ders Öğrenme Kazanımları - Makam ve hal kavramlarının anlamlarını kavrayarak, aralarındaki farkları ortaya koyabilme
- Ders içinde adı geçen kavramların Kur'an ve Sünnetten dayanaklarını öğrenme
- Tasavvufun güncel meselelerini ıstılaha hakim şekilde yorumlayabilmek
- Terimlerin diğer İslami bilimler ile ilişkisini öğrenme
- Tasavvufi hal tercümelerinin doğru anlaşılmasında terimlerin önemini kavrar, günümüz mistik düşünceleri doğru analiz eder.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Makâm ve hal kavramları ve özellikleri
2. Hafta Ruhî tekâmülün başlangıcı tevbe
3. Hafta Vera ve takva
4. Hafta Zühd, sabır ve fakr
5. Hafta Tasavvuf klasiklerinde havf ve recâ
6. Hafta Kuşeyri Risâlesinde sufîlerin hal tercümelerinin incelenmesi
7. Hafta İhlas ve tevekkül
8. Hafta Kelabazi'nin Ta'arruf'unda manavi haller
9. Hafta Sekr ve sahv
10. Hafta Vecd, Cem, Fark
11. Hafta Terimler ile ilgili kaynak taramaları
12. Hafta Terimler ile ilgili kaynak okumaları
13. Hafta Güncel tasavvuf kaynaklarında tasavvufi terimler
14. Hafta Final
Kaynaklar
Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto Yayınları, 2014 Ankara
Kelâbâzî, E. (1986). et-Ta’arruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf, Şam
Kuşeyrî, A. (1413/1993). er-Risâletü’l-Kuşeyrîyye, (tah.) Maruf Zerrîk – Abdulhamid Baltacı, Beyrut
Râgıb Isfahânî (1970). el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, Mısır
Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ilgili maddeler
Zafer Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 56 56
Ödev 1 2 20 40
Final 1 65 65
Sınıf İçi Etkinlik 2 15 30
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5