Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Mezheplerin Doğuşunda İtikadi Tartışmalar TİB643 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlk dönem İtikadi İslam Mezheplerinin doğuşunda siyasi ve itikadi sorunları öğrenir
Dersin İçeriği İlk dönem İtikadi İslam Mezheplerinin doğuşunu hazırlayan siyasi, sosyal ve itikadi sorunlar ile ekoller ve görüşlerini kapsar.
Ders Öğrenme Kazanımları - İslam Mezheplerinin doğuşunu hazırlayan siyasi,dini ve sosyal sebepleri öğrenir
- Din ve siyaset ilişkisini öğrenir
- İlk dönem İslam Mezheplerinin ortaya çıkış süreci ve görüşlerini öğrenir
- İlk dönem itikadi mezheplerin kaynakları ve itikadi farklılaşmayı öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Hz. Muhammed dönemi siyasi ve sosyal olaylar
2. Hafta Hz. Muhammed sonrası hilafet seçimi ve sonuçları
3. Hafta Dört halife dönemi seçim yöntemi, yönetim biçimi, siyasi ve sosyal olaylar, akaide yansımaları
4. Hafta Hz Osman dönemi siyasi ve sosyal olayların İslam toplumunda oluşturduğu kırılma ve İslam düşüncesinin şekillenmesine yansımaları
5. Hafta Hz. Ali dönemi olayları, siyasi ve itikadi alana yansımaları
6. Hafta Hariciliği hazırlayan sebepler ve sonuçlar
7. Hafta Hariciliğin oluşturduğu İtikadi düşüncenin, İslam itikadi düşüncesine yansımaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Mürcienin ortaya çıkış süreci ve akaide dair görüşleri
10. Hafta Cebri ve kaderi anlayışın siyasi, tarihi ve sosyal nedenleri
11. Hafta Mu'tezile ve ortaya çıkış süreci
12. Hafta Mu'tezile ve itikadi görüşlerini hazırlayan nedenler
13. Hafta İlk dönem akaidinin temelleri ve görüşleri
14. Hafta İlk dönem kelami görüşler ve çağdaş yaklaşımlar
Kaynaklar
Ebu Hanife, “İmam Azam’ın Beş Eseri”, Çev. Mustafa Öz, İst. Kalem Yay. İsmail Hakkı İzmirli, “Yeni İlmi Kelâm”, İst. Ankara 1981; Kâdı Abdulcebbâr, “Şerhu Usûli’l-Hamse”, Kahire 1988; Ebû Mansur Maturîdi, “Kitabu’t-Tevhîd Tercümesi”, çev. Bekir Topaloğlu, TDV Yay. 2002 Ank. En-Nesefî, “Tabsiretu’l-Edille fî Usûlid’-Dîn”, Thk. Hüeyin Atay,-Ş.Ali Düzgün, DİB Yay. Ank. 2003; Şehristani, “El Milel ve’n-Nihal”, Kahire ty.; İrfan Abdulhamit, “İtikadi İslam Mezhepleri”, İst. 1983; M.M. Şerif, “İslam Düşüncesi Tarihi”, İst. 1990-91, Sönmez Kutlu, “İmam Maturidi ve Maturidilik”, Ankara 2004; Saim Kılavuz, “Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş”, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014; Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak, “Kelam Tarih,Ekoller, Problemler”, Tekin Yay. 7. Baskı Konya 2012; Abdulkahir Bağdadî, “Usûlu’d-Dîn”, İst. 1928; S.Şerif Cürcânî, “Ta’rifât”, İst. 1265; S.Şerif Cürcânî, “Şerhu’l-Mevâkıf,” Kahire 1325; Süleyman Uludağ, “İslam Düşüncesinin Yapısı” (Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe), İstanbul 1985; S. En-Neşşar, “İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu”, İstanbul 1999; Furat Akdemir, Dinin Kaynağı Sorunu, Araştırma Yasyınları Ankara 2019İ Furat Akdemir, Vahyin Allah Tasavvuru, Araştırma Yayınları Ankara 2019; Furat Akdemir, fetanet Sıfatı Bağlamında Hz. Muhammedin Örnekliği Meselesi, İlahiyat Yayınları Ankara 2018.Recep Ardoğan; Günümüz Kelam Problemleri, Editör; Klm Yayınları, İstanbul 2018 Din felsefesi / Mehmet S. Aydın. -- 2. bs. -- İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990. Cağfer Karadaş; İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, , İstanbul, 2019,Beyan yay. Metin Özdemir, İslam düşüncesinde kötülük problemi / -- İstanbul: Furkan Yayınları, 2001. Numan Abdurrazzak Samarrai; Geçmişte ve Günümüzde Tekfir Meselesi. /; çev. Orhan Aktepe. -- İstanbul: Vahdet Kitap Kulübü, 1990.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5