Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Osmanlı Kelamcıları TİB666 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlı dönemine ait düşünce sistemini takip etmek, Kelâm ilmine dair yazılan eserlerin belirlenmesi, Döneme ait kelâmcıların kullandığı ilmî kaynakların belirlenmesi ve öğretim sistemindeki uygulamaları belirlemek.
Dersin İçeriği Osmanlı dönemine ait düşünce sistemini takip etmek, Kelâm ilmine dair yazılan eserlerin belirlenmesi, Döneme ait kelâmcıların kullandığı ilmî kaynakların belirlenmesi ve öğretim sistemindeki uygulamaları belirlemek.
Ders Öğrenme Kazanımları - Dönemin kelamcılarının kelâmî yöntemlerini öğrenmek
- Aklî ve naklî delillerin kullanım oranları ve metotlarını anlamak
- Dönemin itikadî ve düşünce farklılıklarını kavramak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dersin tanım, amaç ve kısa Tarihini anlatmak.
2. Hafta İbn.Hümam, hayatı, eserleri ve kelâm ilmindeki yeri
3. Hafta Abdüllatif Harputî, hayatı eserleri ve Kelâmî konulara katkısı
4. Hafta Hızır Bey, Kelamcılar arasındaki yeri ve yazdığı eserin kelâmî ve edebî değeri
5. Hafta Taşköprüzâde Hüsamuddin Ahmet Efendi, eserleri ve dönemindeki etkileri
6. Hafta Kemaleettin Beyazî, hayatı eserleri ve Hanefî kelâm ekolüne katkıları
7. Hafta Sırr-ı Giridî (Giritli Sırrı Paşa), hayatı eserleri ve Osmanlı düşünce sistemine getirdiği yenilikler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Manastırlı İsmail Hakkı, hayatı eserleri ve eğitim sistemine getirdiği itikadî ve kelâmî katkıları
10. Hafta Kâdi Abdu’l-Cebbâr; Fazlü’l-İ’tizâl
11. Hafta Dönem içinde gelişen kelâmi yöntemler yanında Şerh ve Haşiyeciliğn getirdiği kolaylıklara genel bir bakış
12. Hafta Hayalî ve haşiyeciliğe getirdiği yenilik, yöntemler ve bunun değeri
13. Hafta Kesteli’nin hayatı eserleri ve kelâm düşünce sistemine getirdikleri katkıları
14. Hafta Ramazan Efendi’nin hayatı eserleri ve kelâm düşünce sistemine getirdikleri katkıları
Kaynaklar
İbn Hümam, el-Müsayere; Abdüllatif Harputî, Tenkîhü’l-Kelâm fî Akâidi ehli’l-İslam; Taşköprüzâde, Miftâhü’s-Saade, Hızır Bey, el-Kasîdetü’n-Nûniyye; Kemalettin Beyazî, İşârâtü’l-Merâm an İbârati’l-İmam; Giritli Sırrı Paşa, Nakdü’l -Kelam fî Akâidi’l-İslâm, Şerhü’l-Akaid üzerine yazılan haşiyeler. Kestelî, Hayalî ve Ramazan Efendi. Gazali, İtikatta Orta Yol, Çev.. İ.A. Çubukçu ve H.Atay, Ankara 1972; Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, tah. Bekir Topaloğlu, Ankara 2003; F.Razi, Muhassal (Kelama Giriş) Çev.. H.Atay, Ankara 2002); Taftazani, Şerhu’l-Akaid (Kelam İlmi ve İslam Akaidi) çev.. S. Uludağ, İstanbul 1991; A. Sami en-Neşşar, Menahicu’l-Bahs inde Müfekkiri’l-İslam, Beyrut 1984. Nureddin es-Sabûnî, Matüridiyye Akaidi çev. Bekir Topaloğlu, Ankara 2005. Eş’ari, Makalatu’l-İslamiyyin,İstanbul 1928; Şehristani, El Milel ve’n-Nihal, Kahire ty.; İrfan Abdulhamit, İtikadi İslam Mezhepleri, İst. 1983; M.M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, İst. 1990-91, İmam Maturidi ve Maturidilik, (Haz. Sönmez Kutlu), Ankara 2004; Kelam, el-Kitabı, Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı (Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe), İstanbul 1985; S. En-Neşşar, İslam'da Felsefi Düşüncenin, Matürid, Kitabü’-tevhid tercümesi, Bakir Topaloğlu; Nureddin es-Sabuni, el-Bidaye fî Usûliddin, (Matüridiyye Akaidi), Bekir Topaloğlu.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY3 5 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5