Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sistematik Kelam TİB667 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Furat AKDEMİR
Dersi Verenler Doç. Dr. Furat AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kelam ilminin İslam inanç esaslarını sistematik şekilde ele alış biçimini tanımak. Varlık, bilgi bahisleri zemini üzerinden ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret bahisleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bakış açısı kazanmak.
Dersin İçeriği Kelam ilminin İslam inanç esaslarını sistematik şekilde ele alış biçimini tanımak. Varlık, bilgi bahisleri zemini üzerinden ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret bahisleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bakış açısı kazanmak.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tevhid inancının ana çerçevesini irtibatlı olduğu alanları bilmek
- İslam’ın “Ulûhiyet”, “Nübüvvet” ve “Meâd” olarak sistematize edilen inanç konularını rasyonel olarak nasıl temellendirildiğini görmek
- Klasik kelam konuları Mutezile, Eş’ârî ve Maturidî Kelam sistemleri temelinde karşılaştırmalı olarak incelemek.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kelam ilmi ve doğuşu
2. Hafta Kelam okulları
3. Hafta Bilgi
4. Hafta Varlık
5. Hafta Allah’ın Varlığı
6. Hafta Allah-Âlem ilişkisi
7. Hafta Allah –İnsan ilişkisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Nübüvvet
10. Hafta İman mahiyeti (Tekfir problemi)
11. Hafta İman amel ilişkisi
12. Hafta Ahiret bahisleri
13. Hafta İmamet
14. Hafta Son dönem kelam çalışmaları
Kaynaklar
Kitabu’t-Tevhid Tercemesi (İmam Matüridi, terc. Bekir Topaloğlu, İstanbul 2002, İsam yay. Bahrü'l-kelam fî akaidi ehli'l-İslâm, Nesefi, İstanbul: Matbaatu Maşrıki’l-İrfan Şerhu’l-usuli’l-hamse: Mu’tezile’nin beş ilkesi (Mu’tezile’nin beş esasının açılımı) (metin-çeviri). / Kadi Abdülcebbar, çev. İlyas Çelebi; ed. Metin Yurdagür. -- İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013. Sistematik Kelâm Prof.Dr.Ömer Aydın İşaret Yayınları Eş’ari kelamı = el-Lüma’ fi'r-red ala ehli'z-zeyg ve'l-bida'. / Ebü'l-Hasan el- Eş'ari, 324/936; tercüme Kılıç Aslan Mavil, Hikmet Yağlı Mavil. -- İstanbul: İz Yayıncılık, 2016. 152 s. ; 21 cm. -- (İz yayıncılık; 898. İslam klasikleri; 49)
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY2 5 5 5 5 -
PY3 5 5 5 5 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5