Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Fıkıh Usülü Kaynaklarında “Ahbâr” bölümü TİB662 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hadislerin fıkıh usulüne olan etkisini kavramak Merfûʻ hadisler ile mevkûf ve maktûʻ haberlerin kaynak değerini öğrenmek
Dersin İçeriği Haber Teorisinin Tarihî Gelişimi
Ders Öğrenme Kazanımları - Haber teorisinin tarihî gelişimini öğrenme
- Hadislerle Fıkıh usulü arasındaki ilişkiyi kavrama
- İslam hukukçularının hadislere verdiği önemi öğrenme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Haberin Tanımı
2. Hafta Haber Teorisinin Tarihî Gelişimi
3. Hafta Haberin Taksimi: Kesin Doğru Olan Haberler
4. Hafta Kesin Yalan Olan Haberler
5. Hafta Doğru veya Yalan Oluşu Kesin Olarak Bilinmeyen Haberler
6. Hafta Mütevâtir Haber ve Bilgi Değeri
7. Hafta Ahâd Haber ve Bilgi Değeri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Haberin Kısımları: Merfûʻ, Mevkûf, Maktûʻ
10. Hafta Fıkıh Usûlü Eserleri ve Haberlerin Kullanımı
11. Hafta Usûlcülerin Haber Teorisinin Hadis Usûlüne Olan Etkisi
12. Hafta Usûlcülere Göre Zayıf Hadis
13. Hafta Usûl Kitaplarındaki Ahbar Bölümü
14. Hafta Usûl Kitaplarındaki Ahbar Bölümü
Kaynaklar
Serahsî, Usûlü‘s-Serahsî, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993. Cessâs, el-Fuṣûl fi’l-uṣûl (nşr. Uceyl Câsim en-Neşemî), Kuveyt, 1994. Debûsî, Taḳvîmü’l-edille fî uṣûli’l-fıḳh (nşr. Halîl Muhyiddin el-Meys), Beyrut, 2001. Pezdevî, Usûlü’l-Pezdevî (nşr. Muhammed el-Mu‘tasım-Billâh el-Bağdâdî), İbrâhîm b. Alî eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb fî fıkhi’l-İmâm eş-Şâfiʿî (nşr. Muhammed ez-Zühaylî, Dımaşk, 1996. Cüveyni, el-Burhân fî usûli’l-fıkh (nşr. Abdülazîm ed-Dîb), Devha, 1979. Gazâlî, el-Mustasfâ fî ʿilmi’l-usûl, Bulak, 1904. Bâcî, İhkâmü’l-fusûl fî ahkâmi’l-usûl, Beyrut, 1987. Âmidî İhkâm fî usûli’l-ahkâm, Beyrut, 1985. Fahrüddin er-Râzî, el-Maḥsûl (thk. Tâhâ Câbir el-Alvânî), Riyad, 1981. İbn Kudame, el-Muğnî (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, Kahire, 1991. Beydâvî, Minhâcü’l-vüsûl ilâ ilmi’l-usûl, Kahire, h. 1326.
Mehmet Sait Uzundağ, “Hanefî Mezhebi Fıkıh Usûlü Eserlerinde Hadis/Sünnet Anlayışı -Alâeddin es-Semerkandî (ö. 538/1144)’nin Mîzânü’l-Usûl fî Netâici’l-Ukûl Adlı Eseri Bağlamında-”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. VIII, sy. 18, s. 61-75.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY3 4 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5