Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kur’an-ı Yorumlama Metodolojisi TİB660 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kur’an ayetlerini usulüne uygun olarak anlamak
Dersin İçeriği Kur’an ayetlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
Ders Öğrenme Kazanımları - İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak
- Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
- Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kavramsal Çerçeve (Fehm, Fıkıh, Beyan, Tefsir ve Tevil)
2. Hafta Kur’an’ın ne olduğunu anlamak
3. Hafta Kur’an’ın ne dediğini anlamak
4. Hafta Kur’an ayetlerini anlamak
5. Hafta Kur’an konularını anlamak
6. Hafta Kur’an’ı anlama faaliyetleri
7. Hafta Vücuh ve Nezair
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Müşkilu’l-Kur’an
10. Hafta Kıraat farklılıkları
11. Hafta Mübhematü’l-Kur’an
12. Hafta Mübhematü’l-Kur’an
13. Hafta Mübhematü’l-Kur’an
14. Hafta Emsalü’l-Kur’an
Kaynaklar
İsmail Cerrahoğlu; Tefsir Usulü, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1989; Tefsir Tarihi, DİB Yayınları, Ankara 1988. Muhsin Demirci; Tefsir Usulü, İFAV 1987. İsmail Karagöz;Kur’an’ı ve Sünneti Anlamak, DİB Yayınları, Ankara 2013.İslam’ın Ana Kaynakları Kur’an ve Sünnet, DİB Yayınları, Ankara 2010, Suyuti, el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1987. Osman Keskioğlu; Nüzulunden Günümüze Kur’an Bilgileri, Diyanet Vakfı Yayınları 1997.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5