Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sufilerin Hadis Yorumu TİB673 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hadislerin tasavvuf ilmine dayanak olarak nasıl kullanıldığını, tasavvufun şekillenmesinde hadislerin ve diğer rivayetlerin rolü ve tasavvufun İslam’a uygunluğu noktasında hadislerin değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği Hadislerin tasavvuf ilmine dayanak olarak nasıl kullanıldığını, tasavvufun şekillenmesinde hadislerin ve diğer rivayetlerin rolü ve tasavvufun İslam’a uygunluğu noktasında hadislerin değerlendirilmesi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tasavvufun temel öğretilerinin hadislerdeki dayanaklarını kavrama.
- Tevhid, yaratılış, nübüvvet , velayet gibi konular hakkında bilgi sahibi olma .
- Seyr u sülûk, rabıta, şeyh-mürid, zikir, zühd, marifet vb. kavramların tasavvufî düşünce geleneğine katkılarını öğrenme
- Konuyla ilgili eserleri okuyup anlayabilme, muhtevasını tartışıp değerlendirebilme.
- Sufilerin hadis rivayetlerindeki yöntemlere yaklaşırken uyguladıkları yöntemleri kavrama
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tasavvufun doğuşu, gelişi ve kurumlaşmasına genel giriş
2. Hafta Tasavvufun kaynakları: Kur'an ve hadis
3. Hafta Tasavvufa yöneltilen tenkitler
4. Hafta Tasavvuf ehlinin hadis konusundaki tavrı
5. Hafta Sufilerin hadis rivayetinde hadisçilerden ayrılan yönleri
6. Hafta Tasavvuf literatüründe hadislerle ilgili tartışmalar
7. Hafta Tasavvufun temel öğretilerinin hadislerdeki dayanakları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Sufilerin tevhid anlayışı ve konuyla ilgili hadisler
10. Hafta Sufilerin yaratılış ve nübüvet, velayet anlayışı ve ilgili hadisler
11. Hafta Seyr u sülük, şeyh-mürid ve konuyla ilgili hadisler
12. Hafta Nefs, kalb, ruh, rabıta, tevessül ve ilgili hadisle
13. Hafta Bilgi teorisi
14. Hafta Tasavvufa yöneltilen tenkidler
Kaynaklar
Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konev'nin 40 Hadis Şerhi. Fikret Karapınar, Ebû Bekr el-Gülâbâdî'nin Maâni'l-Ahbâr (Bahru'l-Fevâid) Tahkîki. Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları. İmam Nevevi, Kırk Hadis Şerhi, çev. İlyas Kaplan. İsmail Hakkı Bursevi, Kırk Hadis Şerhi. Yavuz Köktaş, İlk Dönem Sufileri ve Hadis Seyit Avcı, İbn Arabi'den Hadis Yorumları, Kırk Hadis. Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5