Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Yeni İlmi Kelam TİB669 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yeni İlm-i Kelam konularını tespit etmek, Önde gelen Kelam temsilcilerinin hayatı ve ilmî kişiliklerini tanımak, Yeni İlm-i Kelâma dair kaynakların tespiti ve Osmanlıca okumalar yapmak.
Dersin İçeriği Yeni İlm-i Kelam konularını tespit etmek, Önde gelen Kelam temsilcilerinin hayatı ve ilmî kişiliklerini tanımak, Yeni İlm-i Kelâma dair kaynakların tespiti ve Osmanlıca okumalar yapmak.
Ders Öğrenme Kazanımları - Modern düşünce akımları karşısında gerekli savunma ve izahları yapabilme yeteneği elde etmek
- Batı’nın inkârcı felsefesinin gerekçelerini anlayıp tenkit etmek
- Kelâmî nasları modern yöntemlerle kullanma yeteneği elde etmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dersin tanım, amaç ve kısa Tarihi
2. Hafta Şibli Numanî’nin hayatı, eserleri ve Materyalist düşünce sistemine getirdiği eleştiriler.
3. Hafta Hüseyin el-Cisr, hayatı eserleri ve Osmanlı son dönemindeki itikadî ve kelâmi çıkışı.
4. Hafta Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, hayatı eserleri ve Materyalist düşünce sistemine verdiği tepkiler
5. Hafta Manastırlı İsmail Hakkı, hayatı eserleri ve Osmanlının son döneminde eğitim sistemine itikadî ve Kelamî katkıları.
6. Hafta İzmirli İsmail Hakkı, hayatı, eserleri ve Yeni İlm-i Kelam alanında yaptığı açılımlar ve Batı düşüncesine bakışı
7. Hafta Ömer Nasuhi Bilmen ve Osmanlı’dan Yeni Türkiye sistemine geçiş dönemi meselelerine bakışı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Batı Materyalist Felsefesinin temsilcilerinin tanıtımı, eserleri ve İslâm dünyasındaki yansımaları
10. Hafta Batı Materyalist Felsefesinin temsilcilerinin tanıtımı, eserleri ve İslâm dünyasındaki yansımaları
11. Hafta Batı Materyalist Felsefesinin temsilcilerinin tanıtımı, eserleri ve İslâm dünyasındaki yansımaları
12. Hafta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlara mensup Yeni İlm-i Kelam temsilcilerinin Materyalist akımlar karşısındaki farklı tutumlar ve önceledikleri konula
13. Hafta Asya, Ortadoğu’ya mensup Yeni İlm-i Kelam temsilcilerinin Materyalist akımlar karşısındaki farklı tutumlar ve önceledikleri konular
14. Hafta Anadolu ve Balkanlara mensup Yeni İlm-i Kelam temsilcilerinin Materyalist akımlar karşısındaki farklı tutumlar ve önceledikleri konular
Kaynaklar
İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam; Manastırlı İsmail Hakkı, Mevâidü’l-İn’âm fî Berâhîn-i Akaidi’l-İslâm, Telhîsü’l-Kelam; Filibeli Ahmed Hilmi, Üss-i İslâm, Hüseyin el-Cisr, el-Husûnü’l-Hamidiyye; Ömer Nasuhî Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm. Şiblî Nû‘mânî, Târîḫ-i ʿİlm-i Kelâm (trc. M. Takī Fahr-i Dâî-i Gîlânî), Tahran 1328, s. 2-3; a.mlf., ʿİlm-i Kelâm-ı Cedîd (trc. M. Takī Fahr-i Dâî-i Gîlânî), Tahran 1329, Diğer Kaynaklar Eş'ari (Ebu'l-Hasan Ali b. İsmail, öl. 330/941) El-îbâne an Usûli'd-Diyane (Haydarabad, 1948), Kitabu'1-luma' fi'r-red âlâ ehli'z-zlya' ve'1-bida' (Beyrut, 1953), İstîhsanu'1-Havz fî İlmi'l-Kelâm (el-Luma'ın ekinde), Makalâtu'l-İslâmiyyin ve İhtilafu'l-Musallin (Kahire, 1950, iki cild; mezhepler tarihi). Gazali, el-Munkız mine'd-Dalâl, Lahor1971 Ali Sami en-Neşşâr, Menahicü'l-bahs inde müfekkiri'l-İslâm, Beyrut: Dârü’n-Nahdati'l-Arabiyye, 1984. Elmalılı, İslâm Düşüncesinin Problemlerine Giriş, (sad. Recep Kılıç) Ankara 1996. İzmirli İsmail Hakkı, Muhassalu’l-kelâm ve’l-hikme Musa Kâzım Efendi, Külliyât-ı Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım: Dini, ictimai makaleler İstanbul: Evkaf-ı İslâmiyye Matbaası, 1918. Hatice K. Arpaguş, Fazlur Rahman’da Allah-İnsan İlişkisi, İstanbul 2008. Kamil Güneş, İslâmî Düşüncenin Şekillenişinde Akıl ve Nass: Bâkıllânî ve Kadi Abdulcebbâr’da Kelamullah Meselesi Örneği, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003 Hülya Alper, İmam Matüridi’de Akıl-Vahiy İlişkisi, İstanbul 2008 Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmine Giriş, Metot kısmı İslâmî İlimlerde Metodoloji Meselesi, İSAV, kelâm kısmı Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, İSAM Izutsu, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı, Pınar yay.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY8 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5