Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarım Sigortacılığı TB330 6. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ülkemiz ve tarım sektörü açısından büyük bir öneme sahip olan tarım sigortası kavramının tanıtılması yanısıra tarım sigortalarının anlam ve öneminin benimsetilmesi ve risk yönetimi kavramı ile tarım sigortalarının uygulanma yöntemleri konularında bilgi ve becerilerin kazandırılması
Dersin İçeriği Sigorta kavramı, sigortacılığın gelişimi, sigortaların sınıflandırılması; tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi; tarımda karşılaşılan risk ve belirsizlikler, tarımda risk yönetimi araçları; kırsal gelişmede risk yönetimi; riskin transferinde tarım sigortaları; tarım sigortalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması; tarım sigortalarının gelişimi; dünyada tarım sigortası uygulamaları; Türkiye’deki tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler; devlet destekli tarım sigortaları ve çeşitleri; tarım sigortaları yönetimi; bölge bazlı sigorta uygulamaları; sigorta hesaplamaları, risk analizi, sigorta bedeli, sigorta priminin tespiti, prim/hasar ilişkileri, teminatlar, poliçeler; hasar teorisi, hasar tespit teknikleri ve hasar organizasyonu; tazminatın belirlenmesi, örnek olaylar; sigortanın finansmanı ve reasürans, sigorta kooperatifçiliği.
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenci tarım sigortaları kavramını , genel sigortacılık içerisindeki yeri ve çeşitleri hakkında bilgi edinir
- Tarım sigortalarının uygulanmasındaki sorun ve çözüm önerileri hakkında genel bilgi edinilir
- Öğrencilerin tarım sigortaları hakkında edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikte kullanmaları sağlanır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sigorta Kavramı; Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi; Sigortaların Sınıflandırılması; Türkiye’de Branşlara Göre Sigorta Sektörünün Gelişimi ve Mevcut Durumu; Kalkınma Planlarında Sigorta Sektörü Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
2. Hafta Risk ve Sigorta İlişkisi; Tarımın Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi; Tarımsal Faaliyetin Özellikleri ve Tarım Sigortaları ile İlişkisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Tarımda Karşılaşılan Risk ve Belirsizlikler; Risklerin Sınıflandırılması ve Sigortalanabilirliği; Tarımda Risk Yönetimi Araçları; Kırsal Gelişmede Risk Yönetimi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Riskin Transferinde Tarım Sigortalarının Önemi; Tarım Sigortalarının Tanımı, Kapsamı ve Sınıflandırılması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
5. Hafta Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyonel Yapısı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Dünyada Tarım Sigortası Uygulamaları (Avrupa Birliği, ABD, Kanada, Japonya ve Asya Ülkelerindeki Uygulamalar) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Türkiye’deki Tarım Sigortaları Mevzuatı ve Kurumsal Yapıdaki Gelişmeler Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Türkiye Tarımının Sigorta Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve Çeşitleri (bitkisel ürün, dolu, yangın, don, hayvancılık, kümes hayvanları, su ürünleri, yarış atı, deve kuşu, sera sigortaları ve tarımsal varlıklarla ilgili sigortalar) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Tarım Sigortaları Yönetimi; Bölge Bazlı Sigorta Uygulamaları ve Bu Model Yönünden Türkiye Tarımının Değerlendirilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Sigorta Hesaplamaları: Risk Analizi, Sigorta Bedeli, Sigorta Priminin Tespiti, Prim/Hasar İlişkileri, Teminatlar, Örnek Poliçeler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Hasar Teorisi ve Hasar Tespit Teknikleri ve Hasar Organizasyonu; Tarım Sigortalarında Tazminatın Belirlenmesi; Tarım Sigortaları için Hasar Eksperliği Koşulları; Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerde Hasar/Kayıp ile İlgili Örnek Olaylar Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Sigortanın Finansmanı ve Reasürans; Sigorta Kooperatifçiliği; İşletme Masrafları İçersinde Sigorta Masraflarının Gösterimi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Öğrencilerin Örnek Olay Sunumları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
ÇETİN, B., 2007, Tarım Sigortaları, Nobel Yayınları No:1110, ISBN 978-9944-77-094-1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 256 s. Tanrıvermiş, H., 1994, Tarım Sigortaları, Matsa Basımevi, Ankara Ahsan, S., M., 1985, Agricultural Insurance: A New Policy for Developing Countries, Gower Publishing Company, USA Pekiner, K., 1981, Sigorta İşletmeciliği Prensipleri- Hesap Bünyesi, İÜ Yayınları:2826, İşletme Fakültesi Yayınları:124, Formül Matbaası, İstanbul Çetin, B., Tarımsal Sigorta İşletmeciliği, Öz-Han Matbaası, 2003, Bursa, 145s.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 40,60
PY5 3 3 3 3 40,60
PY6 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 10 20
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0