[] Program Hakkında

Tarla Bitkileri programı; tarla tarımı ile yetiştirilen kültür bitkilerinin tarımı, ıslahı, biyoteknolojisi, sitolojisi, tohumluk teknolojisi gibi konularda temel, teorik ve uygulamalı eğitim vererek, bunları çeşitli ve güncel araştırmalarla desteklemektedir. Tarla bitkileri, kullanım alanlarına göre tahıllar, yemeklik baklagiller, tıbbı-aromatik bitkiler, endüstri bitkileri ve çayır mera ve yem bitkileri başlıkları altında incelenmekte olup, söz konusu bölümün uygulamakta olduğu modern programın dahilinde ve lisans düzeyindeki tüm öğrencilerimize bu bitkiler morfolojik, fizyolojik, ekolojik, tarımsal ve ilgili diğer tüm yönlerden tanıtılmakta, her birisinin ekiminden hasadına, üretiminden ıslahına ve depolanmasına kadar ki olan süreç içerisinde gerek teorik ve gerekse de pratik çok yönlü, kalıcı eğitim verildiği gibi, bu bakımdan konu ile ilgili olan ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından izlenerek, konusunda en son ve güncel bilgi ve bulgular aktarılmaktadır.


[] Amaç

Tarla bitkileri kapsamındaki bitkilerden olan tahılların, yemeklik baklagillerin, tıbbi-aromatik bitkilerin, endüstri bitkilerinin ve yem bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve biyoteknolojisi  konularında lisans eğitimi ile çağdaş bilgilerle donatılmış, analitik düşünen-sorgulayan, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen, meslek etiğinin bilincinde, doğaya ve çevreye duyarlı/saygılı zeki, ülkesini ve vatanını düşünen, ileri teknolojilere açık, çalışkan birer Ziraat Mühendisi yetiştirmek. [] Hedef
Mezun olduğu alana ilişkin disiplinler arasında kolayca ve hızla ilişkiler kurarak,  teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri aktarıp bunlara sahip olarak, karşısına çıkan sorunlara gerektiğinde acil ama kalıcı ve yeterli çözümler üretmek. Tarımsal üretimin her aşamasında ortaya çıkabilecek/potansiyel olası sorunları, çözüm yolları ile belirlemek, elde edilen bilgi, deneyim ve geliştirilen yeni teknolojileri üretici ve araştırıcılarla paylaşıp, pratiğe aktararak, hızlı ve dengeli bir şekilde tarımsal üretimi geliştirmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır ve "ziraat mühendisi " olarak mezun olur. 
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır. 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Tarla Bitkileri programı; tarla tarımı ile yetiştirilen kültür bitkilerinin tarımı, ıslahı, biyoteknolojisi, sitolojisi, tohumluk teknolojisi gibi konularda temel, teorik ve uygulamalı eğitim vererek, bunları çeşitli ve güncel araştırmalarla desteklemektedir. Tarla bitkileri, kullanım alanlarına göre tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır mera ve yem bitkileri başlıkları altında incelenmekte olup, söz konusu bölümün uygulamakta olduğu modern programın dahilinde ve lisans düzeyindeki tüm öğrencilerimize bu bitkiler morfolojik, fizyolojik, ekolojik, tarımsal ve ilgili diğer tüm yönlerden tanıtılmakta, her birisinin ekiminden hasadına, üretiminden ıslahına ve depolanmasına kadar ki olan süreç içerisinde gerek teorik ve gerekse de pratik çok yönlü, kalıcı eğitim(ler) verildiği gibi, bu bakımdan konu ile ilgili olan ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından izlenerek, konusunda en son ve güncel bilgi ve bulgular aktarılmaktadır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi
2 Alanında sahip olduğu bilgiyi, problem çözme ve uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
3 Tarla bitkileri konuları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
4 Tarla bitkileri konuları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve beklenmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
5 Tarla bitkileri konularında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
6 Tarla bitkileri ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
7 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
8 Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
9 Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
10 Tarla bitkileri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Tarla Bitkileri lisans programlarından mezun olan Ziraat Mühendisleri, tarla bitkileri ürünlerinin yetiştiriciliği, çeşit ıslahı ve biyoteknolojisi, çeşit tescili, kontrol ve sertifikasyonu, ürün denetimi, tohum, ürünlerin değerlendirilmesi, işlenmesi, muhafazası ve pazarlanması ile ithalat ihracatı aşamalarında çalışan gösteren özel sektör ya da kamu kurum ve kuruluşları ile araştırma enstitülerinde istihdam edilebilir. 


[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisansüstü programlara devam edebilirler.
[] Program Yapısı
Tarla Bitkileri programı; tarla tarımı ile yetiştirilen kültür bitkilerinin tarımı, ıslahı, biyoteknolojisi, sitolojisi, tohumluk teknolojisi gibi konularda temel, teorik ve uygulamalı eğitim vererek, bunları çeşitli ve güncel araştırmalarla desteklemektedir. Tarla bitkileri, kullanım alanlarına göre tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri, tıbbi-aromatik bitkiler, çayır mera ve yem bitkileri başlıkları altında incelenmekte olup, söz konusu bölümün uygulamakta olduğu modern programın dahilinde ve lisans düzeyindeki tüm öğrencilerimize bu bitkiler morfolojik, fizyolojik, ekolojik, tarımsal ve ilgili diğer tüm yönlerden tanıtılmakta, her birisinin ekiminden hasadına, üretiminden ıslahına ve depolanmasına kadar ki olan süreç içerisinde gerek teorik ve gerekse de pratik çok yönlü, kalıcı eğitim verildiği gibi, bu bakımdan konu ile ilgili olan ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından izlenerek, konusunda en son ve güncel bilgi ve bulgular aktarılmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

[] Mezuniyet Koşulları
Tarla Bitkileri bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 33’ü seçmeli derslere ait olmak 152’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleri ile birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı.
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan V
Prof. Dr.Aybike AyferKARADAĞ
E-Mail:ayferkaradag@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
E-Mail:huseyingungor@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
     huseyingungor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH
     sammokhtarzadeh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
     fikretbudak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN
     yilmazsayan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Bahar GEDİK
     bahargedik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Berkay Hakkı KANTAR
     berkayhakkikantar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Merve KIYMAZ
     mervekiymaz@duzce.edu.tr