[] Program Hakkında


Makine programı 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler makine teknikeri ünvanı almaktadır. Bu programda öğrencilere, sanayide mühendis ile teknisyen arasındaki bağlantıyı sağlayacak düzeyde makine bilimine ait teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojiler de tanıtılmaktadır.
 Bölümümüzde Malzeme, Ölçme kontrol, Hidrolik-pnömatik, CAD-CAM ve CNC laboratuarları, Torna– freze ve kaynak atölyelerimiz ve ayrıca saç şekillendirme makinelerimiz mevcuttur.Makine programı mezunları endüstride;  Makine İmalat sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.


[] Amaç

Sürekli gelişen bilim, teknoloji, eğitim ve imalat gereksinimlerini kavrayıp, üretimin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, üretimin gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, realist düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

[] Hedef

iki yıllık ön lisans öğrenimi sonunda öğrencilerimizi geleneksel-Modern imalat yöntemleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi, bilgisayarlı tasarım ve bilgisayarlı üretim yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerilere, temel matematik ve fen bilimi bilgisine sahip olacak, en uygun üretim yöntemini seçebilecek, talaşlı-talaşsız üretim yöntemleri ile bilgisayarlı tasarım ve üretim yöntemlerini bilecek, uygulayacak ve gelişmeleri takip edebilecek teknik eleman olarak yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Makine programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrenciler mezun olabilmek için 6 haftalık (30 iş günü)Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Makine programında ilk iki yarıyıl dersler ortak olup, 3. ve 4. yarıyılda seçmeli ders havuzundaki derslere, istekleri ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 - Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.
2 - Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgahında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.
3 - CNC tezgahları için parça programlarını hazırlar ve işler.
4 - Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir. Tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.
5 - Malzemeler Üzerinde Tahribatlı ve Tahribatsız mekanik testleri yapabilir.
6 Mekanik sistemleri Hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.
7 Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.
8 Yönetimdeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir. Yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.
9 - inceleme(etüt etme, araştırma) , problem tanımlama , rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.
10 Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirir.
11 Temel fizik, termodinamik, mukavemet konularında hesaplamalar yaparak pratiğe aktarabilir.
12 CAD ve CAD-CAM Paket programlarını kullanabilir.
13 Talaşlı ve Talaşsız imalat tezgahları ve Kaynak makinelerini kullanarak üretim yapabilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Makine Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/posta başı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel, bir isletme için orta direk mesabesinde bir kişidir. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Mezunlar Makine Teknikeri Diploması almaktadır. Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Makine Programından mezun/mezun durumda olan öğrenciler dikey geçiş yapmak için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek mecburiyetindedirler. Başarılı oldukları takdirde, belirlenen kontenjanlar dahilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları aşağıda verilmiştir:

Döküm Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Makine Resim Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Üretim Mühendisliği

[] Program Yapısı

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN
E-Mail:yusufarslan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN
     yusufarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Gülden KABAKÇI
     guldenkabakci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR
     hidayetbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Remzi MAKAK
     remzimakak@duzce.edu.tr