[] Program Hakkında
İşletme Bölümü’nün temel amacı, uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede yapıcı yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, rekabetçi iş ortamının neden olduğu sorunlarla başa çıkabilecek yöneticiler yetiştirmektir.
İşletme Bölümü, işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. İşletme Bölümü’nde uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek işletmecilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.
İşletme Bölümü'nün amacı, lisans düzeyinde, evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli öğretim programları düzenlemek, yürütmek ve bölgesel taleplere uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir.
Bu temel amaçlar doğrultusunda İşletme Bölümü'nde verilen öğretim programları; işletme ve çevresi ile ilgili kavramları anlamaya yönelik bir görüş geliştirmeye yöneliktir. İşletmeyle ilgili politikaları ve stratejileri planlama, uygulama ve değerlendirme için gerekli olan becerileri, profesyonel tutumu ve yetenek kazandırılmaya çalışılır. Bunun yanı sıra günümüzün hızla değişen, önceden tahmin edilemeyen iş dünyası ile ilgili gerekli bilgiye sahip potansiyel yöneticileri eğitmeye ve aynı zamanda bu bilgiyi uygun bir temelde uygulayabilme becerisini geliştirmek amaçlanır.
Mezunların Çalışma Alanları
İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler.
Planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak,   kurumun   insan gücünü   en   verimli   olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar.
Mal ve hizmet üreten her türlü kurum ve kuruluşta planlama, yönetme ve denetleme alanlarında çalışabilecekleri için iş bulma olanakları geniştir.
[] Amaç

    İşletme Bölümü  Öğretim Programı, işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. İşletme Bölümü’nde uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek işletmecilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

İşletme Bölümü’nün temel amacı uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede yapıcı yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, rekabetçi iş ortamının neden olduğu sorunlarla başa çıkabilecek yöneticiler yetiştirmektir.
[] Hedef
Lisans düzeyinde, evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli öğretim programları düzenlemek, yürütmek ve bölgesel taleplere uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
İşletme Bölümü, işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. İşletme Bölümü’nde uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek işletmecilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İşletme alanındaki temel kavram ve mevcut teorilerle ilgili bilgi edinir.
2 Sistem yaklaşımı kapsamında işletmenin çevresini tanır ve etkileşim içerisinde olur.
3 İşletme alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
4 İşletme alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme becerisine sahiptir.
5 Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
6 Projelere katılır ve proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavrar.
9 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
11 İş ve toplumsal etik değerlerin önemini anlar.
12 Yenilikçiliğin ve girişimciliğin önemini anlar.
13 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler.
Planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak,   kurumun   insan gücünü   en   verimli   olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar.
Mal ve hizmet üreten her türlü kurum ve kuruluşta planlama, yönetme ve denetleme alanlarında çalışabilecekleri için iş bulma olanakları geniştir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarı ile tamamlayanlar, İşletme alanında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
[] Program Yapısı
İşletme lisans programı, normal ve ikinci öğretim olmak üzere iki bölümde eğitim veren, 4 yıllık bir lisans programıdır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

İşletme bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 36’sı seçmeli derslere ait olmak 136’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. İşletme bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.EnverBOZDEMİR
E-Mail:enverbozdemir@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
EmineORHAN
E-Mail:emineorhan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ
E-Mail:abdulvahapbaydas@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ
     abdulvahapbaydas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR
     nigarcakar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ
     selamiyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Oğuz KARA
     oguzkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yunus Emre TAŞGİT
     yunusemretasgit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ÖZER
     aliozer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Feyyaz YILDIZ
     feyyazyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Faruk Kerem ŞENTÜRK
     keremsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Faruk Kerem ŞENTÜRK
     keremsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. İsmail DURAK
     ismaildurak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Osman KARTAL
     osmankartal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi EMİNE ŞENBABAOĞLU DANACI
     eminesenbabaoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN
     hhcoskun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Buşra KESİCİ
     busrakesici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. İsmail Nurullah MUTLU
     ismailnurullahmutlu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Gülizar ÖZÇELİK
     gulizarozcelik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Sinan KIZILTOPRAK
     sinankiziltoprak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Damla TANRIVERDİ
     damlatanriverdi@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Doç. Dr. Nevin ÖZER
     nevinozer@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Gülizar ÖZÇELİK
     gulizarozcelik@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Sinan KIZILTOPRAK
     sinankiziltoprak@duzce.edu.tr