[] Program Hakkında

 

Bu programda kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen eleman yetiştirilir. Sosyal güvenlik hizmetinde çalışmak isteyen kimselerin sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik, mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu yüksek kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların kamu kurumlarında ve özel işletmelerde yöneticilik görevlerinde faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.

 

Çalışma alanları; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sosyal güvenlik hizmetinde görev almaları, kamu kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde de sosyal güvenlik işlemlerini yapmaları mümkün olmaktadır. Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olunacaktır.

 

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

               

Sosyal Güvenlik Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.

 

 

[] Amaç

Sosyal Güvenlik Programı’nın amacı; Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kamu kurumlarının ve özel işletmelerin sosyal güvenlik hizmet ve işlemlerini uygulamalı düzeyde yapabilen meslek elemanları yetiştirmektir. Ayrıca sosyal güvenlik bölümü mezunlarından yenilikleri yakından takip eden, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir.  [] Hedef

Sosyal güvenlik hizmetini ve işlemleri uygulamalı düzeyde öğrenen, mesleki alanda yapılan işlemleri bilgisayar ortamında yapabilen, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur seviyesindeki işlemleri bilen, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemleri yanında muhasebe ve vergi işlemlerine destek verebilen, alanı ile ilgili mevzuat değişikliklerini yakından takip eden, hizmet sektöründe çalışmanın bilincine sahip olarak  sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, ahlaki değerleri yüksek sosyal güvenlik meslek elemanları yetiştiren bir program olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Güvenlik önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Sosyal Güvenlik Programı olarak amacımız, çalıştığı iş yerinin sosyal güvenlik işlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemleri mevzuata uygun şekilde yapabilen, işletmelerde çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini, personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilen; sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, analitik düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi alanında bilgi sahibi olmak, vatansever, Türk istiklaline düşkün, milli ve manevi değerlerine bağlı olmak.
2 Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilmek, Türkçe'yi düzgün ve etkili kullanmak.
3 Sosyal güvenlik alanının temel kavramlarını ve gelişim süreçlerini bilmek, alanı ile ilgili sürekli gelişmeyi hedeflemek.
4 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu hizmet birimlerindeki memurların yaptığı hizmet ve işlemler hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
5 Özel işletmeler, kamu kurumları, belediyeler ve kamu hizmeti veren diğer kuruluşlarda sosyal güvenlikle ilgili işlemleri yapmak, kurumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.
6 Dünya, Türkiye ve işletme bazında temel ekonomi bilgisine sahip olmak, hem ekonomi alanında hem de mesleki konularda yorum, tahlil (analiz), eleştiri ve sentez yapabilmek.
7 Sigorta işletmelerinde yapılan sigortacılık işlemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun çalışmak.
8 Hukuki sorumluluklarını bilmek, güncel sosyal güvenlik mevzuatını takip etmek.
9 Alanındaki literatürü ve yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 Sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak, internet teknolojileri, ofis, sosyal güvenlik işlemleri ile ilgili hazırlanan bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek.
11 Sosyal güvenlik meslek elemanı olarak; sosyal sorumluluk, mesleki etik ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
12 Hizmet sektöründe çalışmanın bilincine sahip olarak, hizmet verdiği kişilerle etkili iletişim kurmak, ekip çalışmasına yatkın bir anlayışla insan kaynakları alanında temel bilgilere sahip olmak.
13 Çalıştığı işyerinde muhasebe ve vergi işlem ve uygulamalarını destekleyecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
14 Sosyal güvenlikle yakından ilgili olması nedeniyle, işçi sağlığı iş güvenliği, işçi hak ve sorumlulukları, sosyal hizmetler, maddi ve manevi bakım ile çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak..
15 Kendi adına işyeri kurabilmek, işletebilmek, çalışanların performanslarını değerlendirmek ve denetlemek, girişimcilik konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ[1]

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal Güvenlik Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

BİLGİ

 1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

BİLGİ

BECERİLER

 1-Sosyal güvenlik alanına ilişkin analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.  

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

BECERİLER

 2-Sosyal güvenlik alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 3-Sosyal güvenlik işlemlerini hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektör işletmelerinde yapar.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

 

 

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

 2-Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal Güvenlik Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler.

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

 

1-Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

 

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

 

2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

3-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu matriks, TYYÇ-Program Yeterlilikleri (s. 11) ve Temel Alan Yeterlilikleri-Program Yeterlilikleri (s. 12) matriksleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Lütfen renklere dikkat ediniz. Program Yeterliliklerinin altındaki kutucukların, birinci satırında bulunan mavi X işaretleri Temel alan Yeterlilikleri ile ilişkisi, ikinci satırında bulunan pembe X işaretleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisini ifade etmektedir. İşaretlemeler örnek olarak gösterilmiştir.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Sosyal güvenlik programı mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatı ve il müdürlüklerinde, belediyelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde büro ve idari hizmetler alanında çalışabileceklerdir. 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Sosyal Güvenlik  ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı olmaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Sosyal Hizmetler Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

[] Program Yapısı

Sosyal Güvenlik Programı öğrencilerinin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 85 olup, bu kredilerin 22'si seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Programı eğitim süresi 2 yıldır.

. YARIYIL   II. YARIYIL
KODU ADI T U T AKTS   KODU ADI T U T AKTS
AIB1101 Atatürk İlk. Ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2   AIB1102 Atatürk İlk. Ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
SOG1111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 2 3   ING1102 İngilizce II 2 0 2 2
SOG1211 İktisada Giriş 2 0 2 3   SOG1112 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2 4
SOG1311 Genel İşletme  2 0 2 3   SOG1212 Makro İktisat  2 0 2 3
SOG1411 Genel Muhasebe  3 1 4 5   SOG1312 Genel ve Teknik İletişim 2 0 2 4
SOG1511 Matematik 3 1 4 4   SOG1412 Dönem Sonu Muh. İşlemleri 3 1 4 5
SOG1611 Bilgisayara Giriş 2 0 2 3   SOG1512 İstatistik 1 1 2 4
SOG1711 Sosyal Politikaya Giriş 3 0 3 3   SOG1712 Sosyal Güvenliğe Giriş 2 0 2 4
TDB1121 Türk Dili I 2 0 2 2   TDB1122 Türk Dili II 2 0 2 2
YDB1101 İngilizce I 2 0 2 2   TOPLAM 18 2 20 30
TOPLAM 22 2 24 30              
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
SOG2113 Sosyal Güvenlik Hukuku I 2 0 2 3   SOG2114 Sosyal Güvenlik Hukuku II 2 0 2 2
SOG2123 İş Hukuku 2 0 2 2   SOG2124 İş Hukuku Uygulamaları 1 1 2 3
SOG2159 Sosyal Güv.İşl. Belgeler 1 1 2 2   SOG2704 Endüstriye Dayalı Eğitim(Staj) 0 0 0 4
SOG2413 Bilgisayarlı Muhasebe 3 1 4 5   SOG2714 İşletmlerde Sos. Güv. Uygu. 2 1 3 4
  SEÇMELİ - 1 2 0 2 3   SOG2724 Sos. Güvenliğin Güncel Sorun. 2 0 2 2
  SEÇMELİ - 2 2 0 2 3     SEÇMELİ - 1 2 0 2 3
  SEÇMELİ - 3 2 0 2 3     SEÇMELİ - 2 2 0 2 3
  SEÇMELİ - 4 2 0 2 3     SEÇMELİ - 3 2 0 2 3
  SEÇMELİ - 5 2 0 2 3     SEÇMELİ - 4 2 0 2 3
  SEÇMELİ - 6 2 0 2 3     SEÇMELİ - 5 2 0 2 3
  TOPLAM 20 2 22 30     TOPLAM 17 2 19 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SOG2133 Sigorta Hukuku 2 0 2 3   SOG2134 Türk Vergi Sistemi 2 0 2 3
SOG2143 Vergi Hukuku 2 0 2 3   SOG2214 Türkiye Ekonomisi 2 0 2 3
SOG2213 Çal. Eko. Ve End. İlişkileri 2 0 2 3  
SOG2223 Elektronik Ticaret 2 0 2 3   SOG2324 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 3
SOG2313 Kalite Yönetimi 2 0 2 3   SOG2334 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 3
SOG2323 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 2 0 2 3   SOG2344 Masaüstü Yayıncılık 2 0 2 3
SOG2333 Halkla İlişkiler 2 0 2 3  
SOG2343 Pazarlama İlkeleri 2 0 2 3   SOG2414 Yönetim Muhasebesi 2 0 2 3
SOG2423 Finansal Yatırım Araçları 2 0 2 3   SOG2424 Mali Tablolar Analizi 2 0 2 3
SOG2613 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 3   UGS204 İlkyardım 2 0 2 3
SOG2713 Sigortacılık 2 0 2 3   SOG2624 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 3
SOG2723 Sosyal Hizmetler ve Bakım 2 0 2 3   SOG2734 Yönlendirilmiş Çalışma  2 0 2 3
SOG2733 Tüketici Davranışları 2 0 2 3   SOG2744 Sigorta Pazarlaması 2 0 2 3
SOG2743 Kamu Yönetimi 2 0 2 3  
SOG2753 Yönetim ve Organizasyon 2 0 2 3   SOG2764 Meslek Etiği 2 0 2 3
SOG3123 SGK ve E-Devlet 2 0 2 3   SOG2774 Gayrimenkul Değerleme  2 0 2 3
SOG2153 İşaret Dili 2 0 2 3   SOG2784 Temel Finans Matematiği 1 1 2 3
SOG2155 Karşılaştırmalı Sos.Güv.Sist. 2 0 2 3   SOG2794 Bilgisayar Büro Programları 2 0 2 3
SOG2133 İcra iflas ve Kamu Alacak.Huk. 2 0 2 3   SOG2224 Trafik Güvenliği 2 0 2 3
                         
                         
                         

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen eleman yetiştirilir. Sosyal güvenlik hizmetinde çalışmak isteyen kimselerin sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik, mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu yüksek kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların kamu kurumlarında ve özel işletmelerde yöneticilik görevlerinde faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.

 

Çalışma alanları; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sosyal güvenlik hizmetinde görev almaları, kamu kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde de sosyal güvenlik işlemlerini yapmaları mümkün olmaktadır. Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olunacaktır.

 

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

[] Mezuniyet Koşulları

Sosyal Güvenlik Programı mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 33'ü seçmeli derslere ait olmak üzere toplam 85 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Programının eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, ayrıca mezuniyet için 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO'larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarının tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü
Örgün Eğitim
[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
E-Mail:muzaffercabukoglu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Aynur AĞÖREN
     aynuragoren@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Erdem AKDEMİR
     erdemakdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Melih SERTKAN
     melihsertkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Fisun KAŞKIR KESİN
     fisunkaskir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Fatih DURMUŞ
     fatihdurmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Murat ÜSTÜNEL
     muratustunel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Furkan DÜZENLİ
     furkanduzenli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hasan Saltuk DURAK
     hasansaltukdurak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Damla TANRIVERDİ
     damlatanriverdi@duzce.edu.tr