[] Program Hakkında

BÖLÜM HAKKINDA

 

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü her geçen popülaritesi artan ve sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarına uzman ve yetişmiş eleman yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Sigortacılık ekonomik, ticari ve mesleki faaliyetler, doğal felaketler, sağlık ve gelir güvencesi gibi alanlarda muhtemel risklere karşı modern bir risk dağıtma yöntemidir. Bu alandaki hizmetler gitgide çeşitlenmekte, yeni yöntemler geliştirilmekte ve kurumsal düzenlemeler yapılmaktadır. Sigortacılık, bütün dünyada hızla büyüyen önemli sektörlerdendir. İktisat, ticaret, hukuk, finans, matematik gibi alanlarla kesişen bir uzmanlık alanıdır. Uzmanlık düzeyinde eğitim alanlar, spesifik bir alanda uzmanlaşmanın sağlayacağı istihdam imkanlarından yararlanacaklardır. Sosyal güvenlik modern ekonomilerin en önemli problem alanlarındandır. Demografi, işgücü piyasalarındaki değişiklikler ve istihdam sorunları, yoksulluğun giderilmesi ve dışlanmanın önlenmesi, daha geniş çerçevede sosyal siyaset, kamu dengesi ve kamu müdahaleleri gibi konuları sosyal güvenlik açısından analiz etmek zorunlu hale gelmiştir. 2008’den bu yana yaşanan küresel ekonomik kriz, sosyal güvenliğin ekonomi politikaları açısından ne kadar belirleyici olduğunu göstermiştir.

İşgücü piyasalarındaki köklü değişiklikler sosyal güvenlik alanlarında yeni çözümler geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı bu alanda lisans düzeyinde bir programdan mezun olmak spesifik bir uzmanlık sağlayacaktır. Bu bağlamda gerekli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim veren bölümümüz, sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarında öğrencilerine iş olanağı sağlamaktadır. Bölümde temel düzeyde  işletme, muhasebe, bilgi teknolojileri ve hukuk derslerinin yanı sıra, uzmanlık düzeyinde şu konular okutulacaktır: Sigorta İşlemleri ve Türleri, Ekonomi ve Sigorta, Finansal Analiz, Sigorta Muhasebesi, Aracı Sigorta İşletmeleri, Vergilendirme, Risk Yönetimi, Emeklilik ve Gelecek Planlaması, Finansal Hesaplar ve Hayat Sigortası, Sigorta Çeşitleri, Sosyal Güvenliğe Giriş, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Sistemleri, AB’de Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları, Güvenlik Uygulamaları Denetimi, Sigorta Branşları, Bireysel Emeklilik, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Aracı Sigorta İşletmeleri

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü mezunları, bankalarda, sigorta kuruluşlarında, SGK Müdürlüklerinde, özel ve kamu kurumlarının muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilmektedirler. Sosyal güvenlik uzmanının gereksinim duyulduğu tüm işletmelerde ve sigorta işlemlerinin yapıldığı veya bu işlemlere aracılık eden kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

 

 

[] Amaç
Kaliteli hizmet anlayışı ile gelecek odaklı düşünen ve yeniliklere açık, esnek düşünebilen ve etik çerçevede karar alan sosyal güvenlik ve sigortacılık alanında çalışacak ve değer üretecek bireyler yetiştirmek.
[] Hedef
sigortacılık ve sosyal güvenlik alanında en itibarlı bölüm olarak uluslararası alanda da kabul gören bir bölüm olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. TM-1 Puan türünden alım yapan bölümümüz için aday öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
İşletme Fakültesi bünyesinde eğitim veren 4 yıllık bir bölümdür. Hazırlık sınıfı zorunluluğu olmadan doğrudan 1. sınıftan eğitime başlayan bölüm öğrencileri, bu alanda sigortacı, bankacı ve sosyal güvenlik uzmanları yetiştirmektedir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
2 Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini ve tüm çalışanları geliştirme becerisi
3 Sosyal güvenliğin temel fonksiyonları ve mevzuatına hakim
4 Hukuki konuları mesleki ilişkilerde etkin kullanabilme
5 Finansal konuları güncel ve gelecek odaklı yorumlama
6 Disiplinler arası düşünebilme becerisi geliştirmek
7 7. Sigorta faaliyetlerini tüm alt dalları ile kavrama ve uygulama yeteneği kazanma
8 Ulusal ve uluslararası sigorta ve sosyal güvenlik konularına hakim olma
9 Yöneticilik ve girişimcilik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
10 Mali tabloları okuyup analiz edebilecek düzeyde bilgi sahibi olma,
11 Sigorta ve benzeri hizmetleri etkin bir şekilde pazarlayabilme
12 Araştırma ve veri toplama yeteneği kazanma
13 Muhasebe konularına hakim olma
14 İnsan ilişkilerinin önemini kavrama ve takım çalışmasına yatkınlık kazanma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezunlar gerek kamu kurumlarında KPSS puanı ile çalışabilirler ve gerekse özel sektörde bankalarda veya sigortacılık kurumlarında çalışabilirler, ayrıca mezunlar kendi iş yerlerini kurarak bağımsız olarak da çalışabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bölüm mezunları lisan üstü eğitime kendi istekleri doğrultusunda ve kabul şartlarını taşımak koşulu ile devam edebilirler.
[] Program Yapısı
İşletme Fakültesi bünyesinde eğitim veren 4 yıllık bir bölümdür. Öğrenciler ilk yılarında temel işletmecilik derslerini tamamlayarak 2 yıldan itibaren sigortacılık ve sosyal güvenlik alanındaki tüm konuları kapsayan derslerle eğitimlerine devam etmektedirler. Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" olmak üzere iki guruba ayrılır. Zorunlu derslerin tamamını ve 8 seçmeli dersi, başarı ile tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Toplam Ders Sayısı : 52 Toplam Kredi: 152 Toplam AKTS: 240 . Hazırlık sınıfı zorunluluğu olmadan doğrudan 1. sınıftan eğitime başlayan bölüm öğrencileri, bu alanda sigortacı, bankacı ve sosyal güvenlik uzmanları yetiştirmektedir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü’nden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 158’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.EnverBOZDEMİR
E-Mail:enverbozdemir@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
EmineORHAN
E-Mail:emineorhan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
E-Mail:cahitaydemir@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
     cahitaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Öznur BOZKURT
     oznurbozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
     cahitaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İBRAHİM KÜLÜNK
     ibrahimkulunk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel İŞTAR IŞIKLI
     emelistar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Okan BÜTÜNER
     okanbutuner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ali CAN
     

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Esengül ÖZDEMİR ALTINIŞIK
     esengulaltinisik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Abdulaziz SEZER
     abdulazizsezer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Mehmet KÖKSAL
     mehmetkoksal@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Mücahit TÜRKMEN
     mucahitturkmen@duzce.edu.tr