[] Program Hakkında

Uluslararası ticaret, çok hızlı değişen küresel pazarda çevresel koşulları dikkate alarak, bir ülke ekonomisinin tüm sektörler itibariyle hem iç piyasa hem de uluslararası piyasalarda etkin rekabet gücü oluşturabilme ve ülkenin refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayabilme olanaklarını sağlayan bir bilim dalıdır.
Bu kapsamda bu bölümün amacı, Türkiye’ye uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücü kazandırabilmek ve bu rekabeti sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için gerekli olan işgücünü temin etmeye çalışmaktır. Bölümün diğer bir amacı da, uluslararası pazarda ülkelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabeti yönetebilmeleri için üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir.

[] Amaç

Uluslararası Ticaret bölümünün misyonu, öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için gerekli bilgileri kısa bir zamanda etkili bir şekilde öğrenmesine katkı sağlayacak, paylaşımcı, saygın ve ilkeli bir eğitim vererek, topluma ve iş dünyasına değer katmaktır.

[] Hedef

Uluslararası Ticaret Bölümü, ülkemizin uluslararası arenada rekabet üstünlüğü elde edebilmesini sağlamaya hizmet edecek, alanına hâkim, akademik açıdan dünya standartlarında bir eğitim almış, ahlaki değerlerine bağlı, nitelikli uluslar arası ticaret uzmanları, yönetici ve liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası Ticaret lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Uluslararası Ticaret bölümü, lise öğrenimi sonrasında dört yıllık eğitim vermekte olan bir lisans programıdır. Bölümde I.öğretim ve II. öğretim olmak üzere 65 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri almak ve başarıyla geçmek zorundadır. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Uluslararası ticaret alanındaki temel kavram ve mevcut teorilerle ilgili bilgi edinir.
2 Ulusal, uluslararası ve küresel ekonomi ve işletmecilik alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri takip edebilir, anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır.
3 Alanı ile ilgili araştırmalar yapar, projelere katılır ve sorumluluk alır.
4 Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilir.
5 Ekonomi, uluslararası ekonomi, işletmecilik ve uluslararası işletmecilik hakkında güncel bilgiye sahip olur.
6 Uluslararası ticaret ve finansman alanlarında ortaya çıkabilecek sorunları ve fırsatları öngörebilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
7 Temel ekonometrik ve istatistiki kavramlarını bilir ve araştırmalarda kullanabilir.
8 Uluslararası ticaret alanındaki projelerin analizini yapabilir ve öneriler geliştirebilir.
9 Teorik dış ticaret işlemleri ve finansman teknikleri konusunda bilgi sahibidir ve gerektiğinde kullanabilir.
10 Küresel ekonomideki gelişmeleri takip edebilir ve ülkemizin küresel ekonomideki konumu ve ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur.
11 Uluslararası ticaret uygulamalarında hukuksal düzenlemelere hâkim olabilir ve takip edebilir.
12 Sosyal sorumluluk ve mesleki etik standartlarını bilir ve kavrar.
13 Piyasanın gerektirdiği rekabetçi koşullara uygun bilgi ile donanır.
14 Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilmek, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilir.
15 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezun olan öğrenciler uluslararası ithalat ve ihracat firmalarında, Ticaret ve Sanayi odalarında, ihracat birliklerinde, dış ticaret sermaye şirketlerinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve uluslararası perakende sektöründe, uluslararası marketlerde veya ulaşım ve lojistik firmalarında görev alabileceklerdir. Öte yandan, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye'nin Dış temsilcilikleri, Konsolosluk ve Elçiliklerde pazar araştırmacısı ya da Avrupa Birliği ile ilgili projelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisansüstü programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
 • Program 46 ders ve 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
 • I.Sınıfta her yarıyılda 7 ders, II. Sınıfta her yarıyılda 6 ders, III. ve IV. sınıflarda ise her yarıyılda 5 ders bulunmaktadır.
 • II. Sınıfta öğrenciler her yarıyıl 1 ders seçmeli ders görebilmekte, III.sınıfta her yarıyıl 2 ders ve IV. sınıflarda ise her yarıyılda 3 ders seçme hakkına sahiptir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'lannın en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye; diploma ile başardığı derslerin isimleri, harf notları ve diğer faaliyetlerin başarılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir not döküm belgesi verilir.

 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.EnverBOZDEMİR
E-Mail:enverbozdemir@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
EmineORHAN
E-Mail:emineorhan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ
E-Mail:mehmetakifoncu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ
     mehmetakifoncu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ
     istemicomlekci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel FAİZ
     emelgokmenoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Murat BAYAT
     muratbayat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özkan ŞAHİN
     ozkansahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kutalmış YALÇIN
     kutalmisyalcin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAŞ
     zeynepkaras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTERMİYECİ
     muratoztermiyeci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Şerife Büşra ÜMİT IŞIK
     sbusraumitisik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Bilgin ZENGİN
     bilginzengin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Talha FIRAT
     talhafirat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Seydi Ahmet ÖZKAYA
     ahmetozkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Serhat ATA
     serhatata@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Zeynep ÖVDÜR UĞURLU
     zeynepovdur@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Seydi Ahmet ÖZKAYA
     ahmetozkaya@duzce.edu.tr