[] Program Hakkında
Spor Yöneticiliği Bölümü’nün temel amacı; gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır ve istekli spor yöneticileri adaylarını spor endüstrisine kazandırmaktır. Uluslararası alanda istenilen niteliklere uygun olarak yetiştirilen spor yöneticisi adaylarına, dört yıllık eğitimleri süresince iş hayatının gerektirdiği bilgi ve beceriler sporla ilişkilendirilerek verilmektedir. Bölüm öğrencilerimize; yönetim bilimleri, işletme, organizasyon, psikoloji, sosyoloji, iletişim, insan kaynakları, liderlik gibi temel konularda geniş bir perspektif kazandırmak için teorik dersler verilmektedir.

Spor Yöneticiliği; yönetim alanının pazarlama, finansman, insan kaynakları, ekonomi gibi temel fonksiyonel alanlarını spor endüstrisinin etkinlik yönetimi, sponsorluk ve medya iletişimi gibi alanlarıyla birlikte ele alan çok-disiplinli ve sosyal ağırlıklı bir alandır. Spor Yöneticiliği Programı öğrencilere yönetim ve organizasyon becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunan bir akademik birimdir. Buna ilave olarak, öğrencilerimiz üniversitemizde uygulamakta olan yan dal ve çift ana dal olanaklarından ve Avrupa Birliği Erasmus Programı çerçevesindeki anlaşmalı üniversitelerle yapılan değişim programlarından yararlanabilmektedirler.

[] Amaç
Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı; spor bilimi alanında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan, etik değerlere önem veren, üstün bilgi ve birikimi olan, liderlik vasfı gelişmiş, yaratıcı ve yeniliklere açık spor yöneticileri yetiştirmektir. Spor Yöneticiliği Bölümünde ağırlıklı olarak genel ve özel alanlarda spor eğitim vermek, seçilen uzmanlık alanında en üst seviyede spor yönetimi, organizasyon ve tesis bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.
[] Hedef
Türk spor teşkilatına, özel kurum ve kuruluşlara, yetkin ve nitelikli spor yöneticileri yetiştirmek. Sportif yönetim ve liderlik alanlarında, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda etkin olacak insan kaynaklarını oluşturmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’ne alınacak öğrenciler için kayıt ve kabul şartları, Düzce Üniversitesi Senatosu'nun önerisi, Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Kayıt ve kabul şartları ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzun' da belirtilir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu antrenörlük stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

 

[] Programın Tanımı

Spor Yöneticiliği Programı; spor organizasyonları, spor endüstrisi, rekreasyon, spor tesisleri, spor pazarlaması, spor ekonomisi gibi birçok alanda hizmet verebilecek entelektüel düşünebilen, girişimci, karar verme yetkinliğine sahip, yaratıcı, transformasyonel ve problem çözme kabiliyeti yüksek Spor Yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Spor Yöneticiliği Programı; öğrencilere yukarıda bahsedilmiş alanlarda teorik ve uygulamalı spor dersleri ile donatılmış çağdaş ve kapsamlı bir eğitim müfredatıyla, öğrencilerin spor ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan birçok alanda bilgi sahibi olmasını, sporun sosyolojik etkisini ve yerini tanımasını sağlayacak niteliktedir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Spor yönetimi alanında uygulamaya yönelik bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirebilmek
2 Önerilen bu çözümleri savunabilmek
3 Spor yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek
4 Türkiye’de sporun gelişmesine yardımcı olmak
5 Spor yönetimi ile ilgili yasaları izlemek ve bu yasalar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek
6 Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olabilmek
7 İşlevsel ve taktiksel düzeyde karar almayı sağlayabilmek
8 Spor kulüplerinde ve örgütlerinde ekip ve proje üyesi olarak çalışabilmek, sorumluluk alabilmek
9 Bir spor kulübünün ve örgütünün iktisadi ve ekonomik planlamasını yapabilme
10 Spor tesislerinin ve kulüplerinin işletilmesi ile ilgili plan ve programları hazırlayabilmek
11 Spor kulüplerinde ve örgütlerinde insan kaynakları ile ilgili faaliyetleri yürütebilmek
12 Spor organizasyonlarında yönetim fonksiyonlarını planlamak ve uygulamak
13 Sosyal, kültürel ve entellektüel gelişim sağlamak
14 Spor yönetimi alanının disiplinler arası yapısını anlayabilmek
15 Spor endüstrisinin yanı sıra genel işletme alanlarının da yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavramak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Spor Yöneticiliği Programı mezunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatları, amatör ve profesyonel spor kulüpleri, özel ve kamu kuruluşları, spor organizasyonları, turistik beldelerde bulunan otellerin ve çeşitli tesislerin animasyon ve spor departmanları, rekreasyon tesisleri gibi birçok alanda iş bulma imkanına sahiptirler
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar her sene üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES sınavı ve yabancı dil sınavı için geçerli olan notu almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
[] Program Yapısı
Spor Yöneticiliği Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, spor endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu program içerisinde teorik derslerin yanı sıra, öğrencilerin seçmiş olduğu branşlara yönelik spesifik eğitim verilmektedir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
[] Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamdi PEPE
E-Mail:hamdipepe@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SİVRİKAYA
E-Mail:omersivrikaya@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Hamdi PEPE
     hamdipepe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hamdi PEPE
     hamdipepe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Reşat SADIK
     resatsadik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Arş. Gör. Öznur KARA
     oznurkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Şirin PEPE
     sirinpepe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Abdülkadir ABDULLAH
     abdulkadirabdullah@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Mensur PEHLİVAN
     mensurpehlivan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Tayfun Gürkan BOSTANCI
     tayfungurkanbostanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Damla TANRIVERDİ
     damlatanriverdi@duzce.edu.tr