[] Program Hakkında
Kamu kuruluşlarına ve özel sektöre ait kuruluşların, muhasebe ve vergi konuları ile ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hakim ara eleman ihtiyacını gidermeyi ve bu yönde eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Program mezunları; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlik büroları ile tüm işletmelerin muhasebe servislerinde yardımcı eleman olarak çalışabilecekleri gibi, dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

Dersler 30’ar kişilik sinevizyonlu sınıflarda bilgisayar destekli olarak, alanında uzman öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Uygulamalı dersler modern teknik altyapısı olan bilgisayar laboratuvarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde verilmektedir.

Program amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri (envanter bilgileri), bilgisayarlı muhasebe, vergi, finansman, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, yönetim muhasebesi, muhasebe denetimi gibi mesleki bilgi ve beceriler, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ve uygulamalı olarak öğrencilere kazandırılmaktadır. Ayrıca, mesleki bilgi ve becerilerin kullanılabilmesi için gerekli olan işletme, istatistik ve hukuk bilgileri ile birlikte genel kültür bilgileri de verilmektedir.
[] Amaç
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı muhasebe elemanları yetiştirmektir.
[] Hedef
Çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve özgüven sahibi, güvenilir, saygın, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştiren, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim program olmak
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir. Bu amacı, ders içeriklerinin zenginliği ve özel sektörde uzun yıllardır tecrübe edinmiş konusunda uzman  öğretim görevlilerinin desteğiyle ve hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmış bir program ile gerçekleştirmektedir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını göstermek.
2 İşletmeler içinde muhasebenin tanımı iyi yapılmış, muhasebe problemlerinin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ya da düşünsel becerileri kullanarak mali ve hukuksal raporları hazırlama becerisini göstermek.
3 Muhasebe ile ilgili uygulamalı çalışmalarda arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplarla iletişime açık olmak ve takım çalışması yapabilmek
4 Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 Muhasebe içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 Muhasebe ortamında sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetlemek
7 Muhasebe alanında yeterli olarak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek.
9 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
10 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Yine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, 100 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında, bankalarda, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları önlisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiİlkayERTURAN
E-Mail:ilkayerturan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Gürkan EFE
E-Mail:gurkanefe@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Gürkan EFE
     gurkanefe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERTURAN
     ilkayerturan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Şenol BARDİ
     senolbardi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Gürkan EFE
     gurkanefe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. İlter BEKAR
     ilterbekar@duzce.edu.tr