[] Program Hakkında

1986 yılında açılan Tarım Makineleri Programı 1987 yılında eğitime başlamıştır. Tarım Makineleri programı 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler Tarım Makineleri teknikeri unvanı almaktadır. Bu programda öğrencilere, Tarım alanlarında kullanılacak çeşitli alet ve makinelerin tasarlanması, projelendirilmesi ve üretiminin gerçekleştirilmesi aşamalarında mühendis ile ustabaşı ve teknisyen arasında çalışan meslek elemanıdır. Öğretim dili Türkçedir. Normal öğretimde otuz kişi öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Bölümümüzde; Tarım Alet ve Makineleri laboratuarı, Motor laboratuarı ile Malzeme, Ölçme kontrol, Hidrolik-pnömatik, CAD-CAM, Torna– freze ve kaynak atölyelerimiz ve ayrıca saç şekillendirme makinelerimiz mevcuttur.

 

Tarım Makineleri programı mezunları; Ülkemizde tarımda mekanizasyon, teknolojik gelişme ile birlikte gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu gelişmeye verilen öneme paralel olarak; tarım alet ve makineleri üretiminde aktif olarak görev alacak ara elaman olan bu meslek elemanlarına özel sektörde istihdam olanakları artacaktır. Tarım makineleri teknikeri, kamu kesiminde Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar. Öğrenim sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir. Çalışma koşullarından dolayı meslekte erkekler kadınlara oranla daha kolay iş bulma şansına sahiptirler. İmalat sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir. Eğitim süresince, öğrenciler isterlerse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun eğitim sonrasında taksitle geri ödemek koşuluyla verdiği öğrenim kredisi ve öğrenim harcından faydalanmaktadırlar. Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı ucuz barınma ve yemek olanakları da mevcuttur.

[] Amaç

Sürekli gelişen bilim, teknoloji, eğitim ve imalat gereksinimlerini kavrayıp, üretimin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, üretimin gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, realist düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

[] Hedef
İki yıllık ön lisans öğrenimi sonunda öğrencilerimizi geleneksel-Modern imalat yöntemleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi, bilgisayarlı tasarım ve bilgisayarlı üretim yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerilere, temel matematik ve fen bilimi bilgisine sahip olacak, en uygun üretim yöntemini seçebilecek, talaşlı-talaşsız üretim yöntemleri ile bilgisayarlı tasarım ve üretim yöntemlerini bilecek, uygulayacak ve gelişmeleri takip edebilecek teknik eleman olarak yetiştirmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarım Makineleri önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Tarım Makineleri programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrenciler mezun olabilmek için 6 haftalık (30 iş günü)Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Tarım Makineleri programında ilk iki yarıyıl dersler ortak olup, 3. ve 4. yarıyılda seçmeli ders havuzundaki derslere, istekleri ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 .
1 Tarım makineleri teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.
2 - Tarım Makinelerini söküp takabilme, bakım yapabilme becerisine sahiptir.
2 ,
3 ,
3 Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir. Tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.
4 Tarım Traktörü sürebilir, bakım planlarını yapabilir becerisine sahiptirler.
4 ,
5 ,
5 Mekanik sistemleri Hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.
6 Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.
6 ,
7 ,
7 Yönetimdeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir. Yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.
8 inceleme(etüt etme, araştırma) , problem tanımlama , rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.
8 ,
9 ,
9 Tarım Makinelerinin Tarım alanında yapılması gereken ayarları yapabilme becerisine sahiptir.
10 CAD ve CAD-CAM Paket programlarını kullanabilir.
10 ,
11 ,
11 Kaynak makinelerini kullanarak üretim yapabilir.
12 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
12 ,
13 ,
13 Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Tarım alanlarında kullanılacak çeşitli alet ve makinelerin tasarlanması, projelendirilmesi ve üretiminin gerçekleştirilmesi aşamalarında mühendis ile ustabaşı ve teknisyen arasında çalışan meslek elemanıdır.Ziraat mühendisinin (tarım teknolojisi) veya makine mühendisinin gözetiminde; tarımda gerekli alet ve makineler konusunda araştırma yapar, Mühendise, makine ve ekipmanların tasarlanmasında, üretimlerinin planlanmasında ve bunların amaca uygunluğunun saptanmasında yardımcı olur, Üretim aşamalarında mühendis adına üretimin kalitesini kontrol eder, Gerektiğinde tamir işlerini ve makinelerin periyodik bakımlarını yapar.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.Tarım Makineleri Programından mezun/mezun durumda olan öğrenciler dikey geçiş yapmak için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek mecburiyetindedirler. Başarılı oldukları takdirde, belirlenen kontenjanlar dahilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları aşağıda verilmiştir:

 

Ziraat Mühendisliği (Tarım Makineleri Bölümü), Biyosistem Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (Tarımsal Sulama) Bölümü mezunu olarak Mühendislik Unvanı kazanabilirler.

[] Program Yapısı

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
  • Öğretim Elemanı
       Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR
       hidayetbayraktar@duzce.edu.tr