[] Program Hakkında

Temel İslam Bilimleri bölümü, alanla ilgili temel bilgi birikimine sahip olmayı, kendilerini ve toplumu geliştirebilecek yüksek verim ve kalite bilincini elde etmeyi hedefleyen bireylere doktora eğitim imkânı sağlamaktadır. Programda doktora tez çalışmasına yönelik dersler verilmekte olup programı başarıyla tamamlayanlar öğrencilere Temel İslam Bilimleri Doktora diploması verilir. 

[] Amaç

Programının ana amacı Temel İslam Bilimleri alanında donanımlı uzmanlar yetiştirmektir. Program ihtiva ettiği bilim dalları itibariyle lisansüstü düzeyde akademik zihniyetin gelişmesine, yetişmiş eleman sayısının artmasına ve sağlıklı dini bilginin üretilip toplumla paylaşılmasına yardımcı olacaktır. İslam dininin doğru ve bilimsel temellere dayalı olarak incelenmesi, doğal olarak bu dinin en temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim, Hadis-i şerifler ve dini metinlerin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması programın diğer amaçları arasındadır.

[] Hedef

Temel İslami kaynakları okuyup anlama, bu kaynaklardaki bilgileri doğru ve sağlıklı şekilde değerlendirme, elde edilen bilgileri yazılı ve sözlü tarzda sistematik şekilde ifade edebilme ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bunları kullanabilme becerisi kazandırmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Temel İslam Bilimleri Doktora” derecesi almaya hak kazanırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
• Yüksek lisans diplomasına sahip olmak
• İlahiyat, İslami İlimler, İslam ve Din Bilimleri, Dini İlimler Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak
• ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'den en az 55 puana sahip olmak
• Anadiller dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almak
• Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2 veya muadil bir puan olması
• Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarında geçer not (60) almak
• Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
• Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.  Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

[] Programın Tanımı
Programın amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Mezunlar, ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazanacaklardır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini sonuçları ile birlikte açıklayabilecek bilgileri kazandırmak.
2 Din, insan ve toplumun birbiri ile ilişkili kavramlar olduğunu, bilimsel yaklaşımla açıklayabilecek bilgi birikimini kazandırmak.
3 İslam dünyasında doğan ve gelişen dini, felsefi, kültürel kurumlar ile buralarda yetişen ilim adamları ve eserleri hakkında bilgiler kazandırmak.
4 Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında yeterli düzeyde donanıma sahip olmasını sağlamak.
5 Alanı ile ilgili temel sorunları tanıma ve bunlarla ilgili çözüm yolları üreten kaynaklara ulaşabilme ve kullanabilme becerisini kazandırmak.
6 Bilimsel nitelikli bir çalışmayı planlama, gerçekleştirme ve sonuçlandırma becerisi kazandırmak.
7 İslam bilim ve kültür mirasının anlaşılması, yorumlanması, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasına katkıda bulunabilecek bilim insanları yetiştirmek.
8 Alanıyla ilgili güncel ve klasik literatürü tanıma, okuyup anlayabilme becerisi kazandırmak.
9 Alanına ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavramasını sağlamak.
10 Alanıyla ilgili bilgilerin doğruluğunu tespit etme ve kaynak değerini araştırabilme becerisi kazandırma.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar ilahiyat fakültelerinin ilgili anabilim dallarına öğretim üyesi olarak atanabildikleri, ilk ve orta öğretim eğitim-öğretim kurumlarında görev yapabildikleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftülük ve eş değer statüye sahip pozisyonlarda da görev alabilmektedirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
[] Program Yapısı

Doktora Programı yapısını görmek için tıklayınız.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.[] Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ders kredilerini tamamlamak ve tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin enstitü kurulu tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine “Doktora Diploması” verilir.

[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
     ismailkaragoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Arif AYTEKİN
     arifaytekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Suat ERDOĞAN
     suaterdogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Musa KAVAL
     musakaval@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Rifat USLU
     rifatuslu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Furat AKDEMİR
     furatakdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa TEMEL
     ahmetvefatemel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜLEÇ
     huseyingulec@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kadri Ziyaettin COŞAN
     ziyaettincosan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Necmettin Salih EKİZ
     necmettinsalihekiz@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Zühal YILDIZ
     zuhalkarakaya@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Ebru BARIŞ
     ebrubaris@duzce.edu.tr