[] Program Hakkında
Uluslararası İlişkiler bölümü, ülke ve ülkeler arası düzeyde siyasal, sosyal, ekonomik, sosyolojik ve hukuksal yönlerden değer taşıyan ve katkı sağlayacak olan analizler yapılmasına, çözüm önerileri üretilme katkıda bulunabilecek bir bölümdür. Bölümün önemli avantajlarından birisi interdisipliner bir bölüm olmasıdır. Bölgesel ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, olanakların elverdiği ölçüde uluslararası ölçekte de destek alarak çeşitli boyutları olan özellikler sosyal ve siyasal sorunlara çözümler üretme kapasitesi olan bir bölüm olarak düşünülmektedir. Özellikle son yıllarda devletlerarası düzeyde yaşanan ve tüm insanlığı ilgilendiren olaylar, bu olayların yaşanmaması için gerekli yöntemlere başvurmanın ve sorunlara müdahale etmenin önemini ortaya koymuştur. 
[] Amaç
Araştırmaya öncelik veren , merak duygusuna çok büyük saygı ve atıfta bulunan, toplumla bütünleşik ve dinamik bir bölüm olmak.
[] Hedef
Topluma liderlik edebilecek donanıma sahip, bilgisayar teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen ve en az bir yabancı dili sosyal ve akademik amaçlı olarak kullanabilen mezunlar yetiştirmenin yanında,Uluslar arası İlişkiler disiplininde Türkiye'de saygın bir yer edinmek.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Uluslararası sistemin yapısını, işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet-dışı oyuncuların davranışları ve birbirleriyle etkileşimini konu edinmekte olup, bu amaçla, ders programları disiplinlerarası bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Ayrıca lisans programının ilk dört döneminde öğrenciler genel olarak sosyal bilimlerin temel nitelikli derslerinin yanında uluslararası ilişkiler disiplininin tarihi ve hukuki temelleri konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Yine aynı dönemlerde yoğun olarak bu disiplinin diğer bilim dallarıyla kesiştiği konularda bilgi kazanmaktadırlar. Daha sonraki dönemlerde hem teorik hem de pratik içerikli derslerle uluslararası ilişkilerin daha spesifik konularına yönelinmekte, global kapsamlı konular yanında bölgesel gelişmeler hakkında ayrıntılı çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, “Avrupa Birliği”, “Küresel Gelişmeler/ Bölgesel Etüdler”, “Siyasi Tarih”, “Uluslararası Hukuk”, “Siyaset Bilimi” ve "Türk Dış Politikası" olmak üzere farklı kategorilerde uzman yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanan eğitim programları da bulunmaktadır.


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Uluslararası İlişkiler alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
2 Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3 Uluslararası ilişkiler alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4 Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
5 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
6 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7 Uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme.
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10 Uluslararası İlişkiler alanında güncel gelişmelere dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
11 Uluslararası Güvenlik sorunlarını ve bu alana ilişkin teorik yaklaşımlarını inceleme
12 Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilme
13 Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdeleme
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar, Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve dış temsilciliklerinde meslek elemanı olarak görev alabilmelerinin yanı sıra kamu ve özel sektörde çalışma imkânlarına da sahiptirler. Yine aynı şekilde uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında da yetişen öğrenciler özel sektörün her kolunda iş imkanına sahiptirler.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Uluslararası İlişkiler bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
[] Program Yapısı

Uluslararası İlişkiler Bölümü, çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun yurtsever bireyler yetiştirmeyi, amaç olarak belirlemiştir. Bu bağlamda bölüm programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

      Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri mezun olmak için toplam 240 krediyi tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadır. Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" olmak üzere iki guruba ayrılır. 32 Zorunlu derslerin tamamını ve 12 seçmeli dersi, başarı ile tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. 

Toplam Ders Sayısı :        44

Toplam Kredi:               126

Toplam AKTS:               240

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.EnverBOZDEMİR
E-Mail:enverbozdemir@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
EmineORHAN
E-Mail:emineorhan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Zafer AKBAŞ
E-Mail:zaferakbas@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Emel FAİZ
E-Mail:emelgokmenoglu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Zafer AKBAŞ
     zaferakbas@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Emel FAİZ
     emelgokmenoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Talha FIRAT
     talhafirat@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Talha FIRAT
     talhafirat@duzce.edu.tr