[] Program Hakkında
Mekatronik eğitiminin amacı, temel mühendislik disiplinleri üzerine, yarınların teknolojisini kullanarak, akıllı ve modern ürünler geliştirebilecek mühendisler yetiştirmektir. Geleceğin mekatronik mühendisleri karşılarına çıkacak problemleri gerekli teknolojileri seçip kullanarak, farklı ana mühendislik dalları arasında (makine, elektrik ve bilgisayar bilimi) rahatlıkla hareket edebilen ve bu problemleri en iyi yaklaşımla çözebilen kişiler olacaktır.  Düzce Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği diplomasına sahip bir öğrenci, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören firmalarda, otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan merkezlerde, sanayide otomasyona yönelik elektromekanik tasarımda veya akademik kurumlarda çalışma olanaklarına sahip olacaktır.
[] Amaç
Mekatronik Mühendisliği Bölümü, makine-elektrik-elektronik mühendisliklerinin kesişimi olan otomasyon alanında nitelikli eleman yetiştirip, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak, yeni sistemler tasarlayıp üretebilen, etik değerlere bağlı, bir ekip halinde çalışabilecek, konularında liderlik yapabilecek mühendisler yetiştirmeyi görev edinmiştir.
[] Hedef
Mekatronik Mühendisliği Bölümünün vizyonu, teknolojinin hızla geliştiği bir zamanda, bu değişimleri takip edip uygulayabilen, sadece mevcut sistemlerin bakımı değil de, yeni sistemler tasarlayabilen ve uygulayabilen, teknolojideki yeni gelişmeleri endüstriye uygulama olarak aktarabilen bir bölüm olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Çağımızın yeni ve popüler bilimi olarak kabul edilen mekatronik; makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bir araya geldiği; yazılım ve kontrol mühendisliği konularını da aynı çatı altında toplayan disiplinler arası bir kavramdır. Mekatronik Programı; sanayi ve ticari iş alanlarında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik veya elektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, ekipman, donanım ve donatım sistemlerinin üretiminde gereken ve bu teknolojik yapıların tanıtımı, dizaynı, kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesi konularında, yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere sahip; teknik insan gücü yetiştirmektedir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Mekatronik Mühendisliği alanında uygulama becerisi kazandırmak
2 Bir Mekatronik sistemin tümünü veya bir bileşenini, gerçekçi koşullar altında tasarlama ve geliştirme becerisi kazandırmak
3 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmak.
4 Güncel yazılım ve donanımları etkin bir biçimde kullanmak
5 Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazanmak
6 Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak
7 Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili meslekî yaşamda etkin biçimde kullanmak
8 Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu bölümden mezun olan öğrenciler devlet sektörlerinde MKEK ,TCDD, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TAI, Büyükşehir Belediyeleri v.b. kurumlarda, özel sektördeki her kurumda Mekatronik Mühendisi olarak istihdam edilebilmektedir. Mekatronik Mühendisliği Programından mezun olanlar ayrıca, Mekatronik mühendisliği sahasında, hem yerel ve hem de küresel düzeyde değere sahip bilim ve teknolojileri üretme yetisine de sahip olacaklardır. Mekatronik Mühendisleri, makine, elektronik ve bilgisayarın birlikte kullanıldığı işletmelerde, fabrikalarda ve devlet sektöründe mühendis olarak çalışabilirler. Bu mühendisler, çeşitli fabrikalarda ve endüstriyel işletmelerde bakım, onarım işlerinde ya da hizmet sektörünün otomasyon işlerinde de çalışabilirler. Bu programı bitiren öğrenciler küçük bir sermaye ile otomasyon ve bilişim sektörüne ilişkin kendi işlerini kurma olanağını da elde ederler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
* Mekatronik Mühendisliği lisans programı toplamda 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.
* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 50 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Mekatronik mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 47’si seçmeli derslere ait olmak üzere 173’dür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiş olup bunun 68 AKTS'lik kısmı seçmeli derslere aittir. Mekatronik mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 50 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. MERT YILDIRIM
E-Mail:mertyildirim@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Şenol ŞİRİN
E-Mail:senolsirin@duzce.edu.tr
[] Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Şenol ŞİRİN
E-Mail:senolsirin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. MERT YILDIRIM
     mertyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. BÜLENT AYDEMİR
     bulentaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
     gurcansamtas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU
     ferzankatircioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN
     enesaslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Şenol ŞİRİN
     senolsirin@duzce.edu.tr

 • Erasmus Koordinatoru
     Doç. Dr. Şenol ŞİRİN
     senolsirin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Şenol ŞİRİN
     senolsirin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Sabri UZUNER
     sabriuzuner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Oğuz EROL
     oguzerol@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN
     enesgogsen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Emre PAZARLI
     emrepazarli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Medine UÇAR ŞENGÜL
     medineucar@duzce.edu.tr