[] Program Hakkında

Misyonumuz, yüksek lisans öğretimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, ekip çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine ve lider özelliklerine sahip Bilgisayar yüksek Mühendislerini yetiştirmektir.

Akademik Kadro için tıklayınız.

[] Amaç
Misyonumuz, yüksek lisans öğretimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, ekip çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine ve lider özelliklerine sahip Bilgisayar Yüksek Mühendislerini yetiştirmektir.
[] Hedef
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek lisans programı; ilerleyen bilim ve gelişen teknolojiye dayalı bilimsel bilgi üreten ve yayan, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada toplam kaliteyi benimseyen, topluma nitelikli, gelişmeye açık, sorgulayan, insan hakları etiklerine uyan, bölgeye, ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiş bireyler yetiştiren bir program olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 2013-2014 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Toplam kayıtlı öğrenci sayısı 2016-2017 akademik yılı itibariyle 58'dir. Anabilim dalında aktif olarak görev yapan 4 Doçent, 8 Yrd. Doçent unvanına sahip öğretim görevlisi mevcuttur.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinme becerisi
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
7 İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
9 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
11 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu programdan mezun olan öğrenciler,
 - Akademik alanda veya  şirketlerin Ar-Ge departmanlarında yazılımcı veya donanımcı olarak,
 - Şirketlerin veya devlet kurumlarının bilgi teknolojileri bölümlerinde mühendis veya yönetici olarak,
 - Düşük sermaye ile kendi şirketinizi kurarak buluşçuluk ve yenilikçilik çalışmaları yaparak,
çalışabilir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, en az 7 ders,21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt yaptırır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları Yüksek Lisans ve Doktora programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde gösterilen gerekli çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler mezun sayılırlar.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
E-Mail:pakizeerdogmus@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
     pakizeerdogmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Resul KARA
     resulkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
     ibrahimyucedag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ALTUN
     yusufaltun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
     serdarbirogul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İREM DÜZDAR
     iremduzdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Arafat ŞENTÜRK
     arafatsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdullah Talha KABAKUŞ
     talhakabakus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK
     zehrakarapinar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Muhammed Enes BAYRAKDAR
     muhammedbayrakdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU
     serdarkirisoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus YILMAZ
     seyhmusyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Enver KÜÇÜKKÜLAHLI
     enverkucukkulahli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK
     ahmetalbayrak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞATIR
     esrasatir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sultan ZAVRAK
     sultanzavrak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP
     fatihkayaalp@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Metin TOZ
     metintoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU
     bariskantoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serhat DUMAN
     serhatduman@duzce.edu.tr