[] Program Hakkında
Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitime başlamıştır. Normal öğretimde 40 kişilik kontenjan ile öğrenci kabul etmekte ve kayıt yapılan sene öğrencilerimiz ingilizce hazırlık almaktadır. Bölümümüzde dört öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi bulunmaktadır.
[] Amaç
Gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalar, sunduğu yüksek kalitedeki eğitim ve yetiştirdiği iyi donanımlı mezunları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir kurum olmaktır. Bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri takip etmek, ülkemiz ihtiyacı olan kalifiye mühendis ihtiyacına yönelik Çevre Mühendisleri yetiştirmek, kurulu altyapısını güçlendirmek, güçlü akademik kadrosu ile rekabet gücü yüksek ve kaliteli mühendislik eğitiminin verildiği bir bölüm olabilmektir.
[] Hedef
Matematik ve Fen alanlarına hakim, Çevre Mühendisliği mesleğinin teknolojisini en üst düzeyde kavramış ve kullanabilen, tasarım ve üretim süreçlerine dahil olabilen, proje odaklı, bölgesinin, ülkesinin ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda çevre korumaya ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sistemler tasarlayabilen, uygulayabilen, problemlere çözüm getirebilen ve seçenekleri tartışabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayabilen, sadece ülkemizin değil tüm dünya genelinde çalışma vasıflarına sahip ve sorumluluk alabilen çevre mühendisleri yetiştirmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının temini ve sürdürülebilirliği ile ilgili multidisipliner bir mühendislik dalıdır. Başlıca çalışma konuları; su ve atık su arıtma, hava kirliliği ve kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliği, deniz kirliliği ve gürültü kirliliğidir. Ayrıca, enerji üretim teknikleri, atıktan-enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji türleri ve kullanımı, ve sürdürülebilirlik konuları da çalışma kapsamında yer almaktadır. Su, hava ve toprağa karışan atıkların bertarafı için teknolojik çözümler araştırmak ve uygulanacak tedbirler konusunda çalışmalarda bulunmaktadır. Üniversitelerimizin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları kamu ve özel sektör tarafından Çevre Mühendisi pozisyonunda katı atık, atıksu arıtma ve içme suyu tesislerinde, özel analiz laboratuvarlarında, ÇED hazırlama ofislerinde, gürültü ölçüm ver raporlama işlerinde istihdam edilebilmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde hızla artan istihdam olanakları ile gözde bir mühendislik alanı olmuştur.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Çevre Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 Çevre Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezunlar; özel sektörde, kamu kurumlarında, belediyelerde, bütün sanayi kuruluşlarında, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında, çevre il müdürlüklerinde, İller Bankası ve Devlet Su İşlerinde İş bulma imkanına sahiptir.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Çevre Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Çevre Mühendisliği, Lisans Eğitimi program yapısı, bir senede güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam dört yıl, 8 dönemdir. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Çevre mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 48’i seçmeli derslere ait olmak 149’dur. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Çevre mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. ile birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 2 defa 25’er iş günü olmak üzere toplamda 50 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda 2 AKTS olarak kredilendirilmekte olup ortalamaya katılmamaktadır. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2,50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatih TAŞPINAR
E-Mail:fatihtaspinar@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Fatih TAŞPINAR
     fatihtaspinar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şeref KESKİN
     serefkeskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Anatoli DİMOGLO
     anatolidimoglo@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emine MALKOÇ
     eminemalkoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zehra BOZKURT
     zehrabozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatih AKTAŞ
     fatihaktas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. PINAR SEVİM ELİBOL
     pinarsevim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ÜLGÜDÜR
     niluferulgudur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. VİLDAN ZÜLAL SÖNMEZ
     zulalsonmez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Zahit Ergün GÜNGÖR
     ergungungor@duzce.edu.tr