Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadis Metodolojisi TİB620 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hadiste kaynak metodolojisinin önemi ve yöntemine dair bilimsel bir nosyon kazandırmak.
Dersin İçeriği Bilimsel kaynağın neliği, hadis kaynaklarının özellikleri ve bu kaynaklardan yararlanma usulleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bilimsel kaynak metodolojisini tanır ve bu konuda bilinç kazanır.
- Hadiste kaynak metodolojisinin neyi ifade ettiğini ve önemini kavrar.
- Alandaki kaynakların temel özelliklerini ve içerdikleri sorunların farkına varır.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bilimsel kaynağın mahiyeti
2. Hafta Bilimsel kaynakların türleri
3. Hafta Nereden bildin yasası
4. Hafta Hadis ilmi kaynaklarının mahiyeti
5. Hafta Hadis ilmi kaynaklarının türleri
6. Hafta Hadiste kaynak metodolojisi
7. Hafta Hadiste kaynak bilinci
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hadis-tarih ilişkisi
10. Hafta Hadis kaynaklarındaki hadisler ile kaynak arasındaki ilişki
11. Hafta Ref' olgusu
12. Hafta Hükmen Merfu meselesi
13. Hafta Bir hadisi Hz. Peygamber'e isnad etmenin anlam ve imkanı
14. Hafta Konuyla ilgili yaklaşımların değerlendirilmesi
Kaynaklar
Başaran, Selman, “İbn Hazm’ın Kütüb-i Sitte’ye Bakışı”, İslâmî Araştırmalar, 1988, cilt: II, sayı: 6, s. 7-21. ed-Dârekutnî, Ebû’l-Hasen Ali b. Ömer b. Ahmed, el-İlelu’l-Vâride Fî’l-Ahâdîsi’n-Nebeviyye, (M. Zeynullah es-Selefî), Dâr-ı Tayyibe, Riyâd, 1994 Et-Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Tehzîbü’l-âsâr ve tafsîlü’l-meâni’s-sâbit mine’l-ahbâr, (I-VI), Tahric: M. Muhammed Şâkir, Mektebetu’l-Hâncî, Kahire, 1375 Kettânî , Hadis Literatürü, çev. Yusuf Özbek, İstanbul 1994; Sezgin, M. Fuad, Buhârî’nin Kaynakları, Kitâbiyât Yay. Ank.ara, 2000; Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat Yay. Ankara, 2002; Wensinck, A. J, Concordance et İndices De ta Tradition Musulmane, (el-Mu’cemu’l-Mufehres li Elfâzi’l-Hadisi’n-Nebevî, İstanbul, 1986, I-VIII
Başaran, Selman, “İbn Hazm’ın Kütüb-i Sitte’ye Bakışı”, İslâmî Araştırmalar, 1988, cilt: II, sayı: 6, s. 7-21. ed-Dârekutnî, Ebû’l-Hasen Ali b. Ömer b. Ahmed, el-İlelu’l-Vâride Fî’l-Ahâdîsi’n-Nebeviyye, (M. Zeynullah es-Selefî), Dâr-ı Tayyibe, Riyâd, 1994 Et-Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Tehzîbü’l-âsâr ve tafsîlü’l-meâni’s-sâbit mine’l-ahbâr, (I-VI), Tahric: M. Muhammed Şâkir, Mektebetu’l-Hâncî, Kahire, 1375 Kettânî , Hadis Literatürü, çev. Yusuf Özbek, İstanbul 1994; Sezgin, M. Fuad, Buhârî’nin Kaynakları, Kitâbiyât Yay. Ank.ara, 2000; Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat Yay. Ankara, 2002; Wensinck, A. J, Concordance et İndices De ta Tradition Musulmane, (el-Mu’cemu’l-Mufehres li Elfâzi’l-Hadisi’n-Nebevî, İstanbul, 1986, I-VIII
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5