Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Makasıd Teorisi I TİB634 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam hukukunun ana gayelerinin ne olduğuna ve dini kaynaklardan hüküm çıkarırken bunların nasıl ve hangi ölçüde dikkate alınacağına dair farklı görüş ve değerlendirmeleri kavratmak.
Dersin İçeriği Hukukun rasyonel gelişimi ve temel amaçları. İslamda makasıd düşüncesinin ve ilgili kavramların tarihi gelişimi. Modern dönem içtihat çalışmalarında makasıd düşüncesinin yeri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Hukukta gaye problemini ana hatlarıyla özetleyebilir.
- Hukukun mahiyeti ve fonksiyonlarını açıklayabilir.
- İslam hukuk biliminde gayeci içtihat yönteminin yerini ve önemini ifade edebilir.
- Klasik dönem İslam hukukçularının gayeci ictihat konusuna yaklaşımlarını değerlendirebilir.
- Son dönem İslam hukukçularının gayeci içtihat konusuna yaklaşımlarını değerlendirebilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İslam hukukunun genel gayeleri, Tarihçe, kavramlar.
2. Hafta İslam'ın nitelikleri ve gaye problemi.
3. Hafta Fıtrat ve hoşgörü hukuku.
4. Hafta Hukukta eşitlik ve genellik.
5. Hafta Hürriyet ve hukukun gayeleri.
6. Hafta Düşünce ve tasarruf hürriyeti.
7. Hafta Sadelik kolaylık ve hukukun gayeleri.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Hukukta yararın sağlanması zararın kaldırılması.
10. Hafta Toplum düzenini sağlamsı açısından yararlar.
11. Hafta Zorunluluk ve ihtiyaç.
12. Hafta Toplum yapısını güzelleştirme açısından yararlar.
13. Hafta Hukuk tekniği ve gaye problemi.
14. Hafta Kanunlaştırmanın düzenli yapılması ve ayrıntıdan kaçınma.
Kaynaklar
[1] Shatibi, el-Muvafakat[2] M. Tahir b. Aşur, İslam Hukuk Felsefesi, İstanbul 1996[3] Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul ts.[4] Ahmet Yaman, Makasid ve Ictihad: Islam Hukuk Felsefesi Arastirmalari, Konya 2002[5] Ahmet Ünsal, İslam Hukukunda Fayda İlkesi, İstanbul 2006[6] Abdurrahman Haçkalı, İslam Hukuk Tarihinde Gayeci İçtihat Metodunun Gelişimi, İstanbul 2004[7] Ali Pekcan, İslam Hukukunda Gaye Problemi, İstanbul 2003
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5