Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tasavvuf Metinleri I TİB646 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasavvuf tarihinin en önemli kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu doğrultuda Tasavvufun günümüzde doğru ve sağlıklı anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Tasavvuf tarihinin başlıca eserleri olan; er-Riâye li-Hukûkillah, Hatmu’l-Evliyâ, el-Lüma’, et-Taarruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf, Kûtü’l-Kulûb, er-Risâletü’l-Kuseyriyye, Kesfü’l-Mahcûb, Ihyâu Ulûmiddîn, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Mesnevî-i Manevî eserlerinin incelenmesi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tasavvuf tarihinin en önemli kaynaklarının öğrenilmesi
- Tasavvuf Tarihinin kronolojik gelişimi kavrayabilmek.
- Tasavvufun ele almış olduğu konuların öncelik ve önem sıralarının belirleyebilmek
- Tasavvufun güncel meselelerini ıstılaha hakim şekilde yorumlayabilmek
- Tasavvuf ile diğer İslami ilimler arasındaki ilişkiyi anlamak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Abdülkerim Kuşeyri'nin Risalesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
2. Hafta İmam Gazâli'nin "İhyâ'u Ulûm'id-Dîn" isimli eserinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
3. Hafta İmam Gazâli'nin "İhyâ'u Ulûm'id-Dîn" isimli eserinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
4. Hafta İmam Gazâli'nin "İhyâ'u Ulûm'id-Dîn" isimli eserinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
5. Hafta Haris el-Muhasibi'nin "er-Riâye li-Hukûkillah" isimli eserinin incelenip değerlendirilmesi
6. Hafta Haris el-Muhasibi'nin "er-Riâye li-Hukûkillah" isimli eserinin incelenip değerlendirilmesi
7. Hafta Hücvirî'nin " Kesfü’l-Mahcûb" ve Kelâbâzî'nin "et-Taarruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf" isimli eserlerinin değerlendirilmesi.
8. Hafta Ebû Tâlib El-Mekkî'nin "Kûtü’l-Kulûb" isimli eserinin değerlendirilmesi
9. Hafta Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin "Mesnevî Şerîf" isimli eserinin incelenip değerlendirilmesi
10. Hafta Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin "Mesnevî Şerîf" isimli eserinin incelenip değerlendirilmesi
11. Hafta Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin "Mesnevî Şerîf" isimli eserinin incelenip değerlendirilmesi
12. Hafta Şihâbuddîn Sühreverdî'nin "Avârifü'l-Meârif" ve Ebû Nasr Serrâc Tûsî'nin "el-Lüma' " isimli eserlerinin değerlendirilmesi
13. Hafta İbn Arabî'nin "el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye" isimli eserinn incelenip değerlendirilmesi.
14. Hafta Final
Kaynaklar
El-Ğazâlî, Ebû Ḥâmid. (1967). Îḥyâʾ ʿulûmi’d-dîn. Kahire.
El-Muḥâsibî, El-Ḥâris. (1990). er-Ri‘âye liḥuḳûḳi’llâh. tah. ‘Abdulḥalîm Maḥmûd. Kahire
Es-Serrâc, Ebû Naṣr. (2002). el-Luma‘. tah. ‘Abdulḥalîm Maḥmûd. Kahire
Kuşeyrî, A. (1993/1413). er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, tah. M. Zerrîk-A. Baltacı, Beyrut: Dâru’l-Hay
Sühreverdî, Ş. (1990). Avârifü’l-Ma’ârif (Tasavvufun Esasları), (haz.) Hasan Kâmil Yılmaz-İrfan Gündüz. İstanbul: Erkam
Yıldırım, A. (2000). Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 56 56
Ödev 2 2 20 40
Final 1 65 65
Sınıf İçi Etkinlik 2 15 30
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5